Rc 613/1920
Zákon o společnostech s omezeným ručením.

I převod závodního podílu dědictvím lze učiniti závislým na souhlasu společníků, předpokládajíc, že zároveň uspořádá se ve společenské smlouvě případ, kdyby souhlas byl odepřen.
(Rozhodnutí ze dne 27.07.1920, R I 520/20)
Rekursní finanční prokuratury proti usnesení rejstříkového soudu, jímž povolen byl zápis společnosti s o. r., rekursní soud dal částečně místo, nevyhověl mu však, pokud čelil proti ustanovení bodu 8. společenské smlouvy, podle něhož vyžaduje se k převodu závodních podílů dědickou posloupností souhlasu všech společníků, ježto podle § 76 odstavec druhý zákona o společnostech s r. o. vůbec zůstaveno jest disposici společníků, aby převod závodních podílů vázali dalšími podmínkami, než jak je stanoví § 76; v tomto směru nerozeznává zákon, zda jde o převod mezi živými či na případ smrti a nelze proto tvrditi, že ustanovení bodu 8. společenské smlouvy odporuje předpisu § 76.

Nejvyšší soud k dovolacímu rekursu finanční prokuratury uložil společnosti, aby ve lhůtě, kterou rejstříkový soud určí, uvedla ustanovení společenské smlouvy v souhlas se zákonem také v bodě 8, sice že by byla z obchodního rejstříku vymazána.
Důvody:
Uvedené ustanovení, podle něhož k převodu závodních podílů nebo jich částí dědictvím třeba jest souhlasu všech společníků, není sice samo o sobě závadným a neodporuje předpisům zákona o společnostech s r. o., neboť nelze se domysliti, proč by ustanovení § 76, odstavec druhý, které dovoluje, učiniti převod odvislým od souhlasu společnosti, mělo platiti jen pro převod mezi živými. Zájmu veřejnému to neodporuje, a pokud jde o společnost samu, je zájem její v obou případech týž: zákon chce společnosti dáti na ruku možnost, aby se chránila proti tomu, by převodem nevnikaly do společnosti nevítané živly, a toto nebezpečí jest zajisté stejné při převodu dědictvím jako mezi živými. Avšak nelze přehlížeti, že toto ustanovení společenské smlouvy jest nedomyšleno; nepraviť nic o tom, co nastati má, když souhlas bude odepřen, jak se záležitost dědictví vyřídí, kdo a jak podíly závodní, jež by jinak dědicům připadly, převezme a jak dědicové mají býti odškodněni. Dokud o tom není žádného ustanovení, jest řečený článek smlouvy zmatečný, protože osud podílu jest docela nejistým.