Rc 6034/1926
Pokud jest přípustno, užívati ve firmě dodatku "pražský".

(Rozhodnutí ze dne 18.05.1926, R I 306/26)
Z odůvodnění.
Rejstříkový soud (obchodní soud v Praze) vrátil odpověď firmy "Pražská továrna na knoflíky N. a R.", by z firmy bylo vypuštěno slovo "Pražská", poněvadž není vůbec bližším označením podniku, ježto každá firma ve Velké Praze jest pražská.

Rekursní soud napadené usnesení potvrdil.

Důvody:

Podle čl. 16, druhý odstavec, obch. zák., který dle svého povšechného znění platí i pro firmy veřejných obchodních společností, jsou přípustny ty dodatky k firmě, které - tedy pokud - slouží ku bližšímu označení osoby aneb závodu. Této zásadě však dodatek "Pražská" v ohlášeném novém znění firmy této veřejné obchodní společnosti, která také předmět podniku zcela změnila, neodpovídá, neboť jednak se tím neoznačuje blíže závod, jak také uvedeno v napadeném usnesení, a jest sídlo závodu ve Vokovicích jako XIX. části hlavního města Prahy (vlád. nař. ze dne 11. ledna 1923 čís. 7 sb. z. a n.), jednak jest označení "pražská" podle jeho obyčejného významu vlastnického, vlastní podnikům hlav. města Prahy, tedy skutečně pražským. Jedině určité označení ve smyslu topografickém, které by vylučovalo každou pochybnost, bylo by označení místa sídla s příslušnou předložkou.

Nejvyšší soud změnil napadené usnesení a vyslovil, že není závady, by firma "Pražská továrna na knoflíky N. a R." nebyla zapsána do obchodního rejstříku.
Důvody:
Dle čl. 16, druhý odstavec obch. zák. jsou přípustny dodatky k firmě, pokud slouží k bližšímu označení osoby nebo závodu. Bližší označení podniku může se vztahovati buď k jeho předmětu nebo sídlu. Dodatek "pražská", jehož se domáhají stěžovatelé, vyhovuje tomuto požadavku zákona, neboť poukazuje k sídlu podniku, jímž jest Velká Praha, neboť obec Vokovice, kde se závod nachází, byla dle §u 1 zákona ze dne 6. února 1920, čís. 114 sb. z. a n. sloučena s hlavním městem Prahou v jednu obec pod společným jménem "Hlavní město Praha" a tvoří dle vládního nařízení ze dne 11. ledna 1923, čís. 7 sb. z. a n. její XIX. část. Není tedy ani v ohledu topografickém závady proti používání tohoto dodatku. Nejvyšší soudu nesdílí názor rekursního soudu, že by označení "pražská" mohlo vésti k domněnce, že jde o podnik hlavního města Prahy. To vylučuje nade vši pochybnost již znění firmy "...továrna na knoflíky N. a R.". Rovněž nelze souhlasiti s míněním správní komise obchodní a živnostenské komory v Praze, že by označení "pražská" vzbuzovalo nezbytně dojem, že jde o podnik značnějšího rozsahu, jediný toho druhu v Praze. Třeba tedy nešlo o pouhou změnu předmětu podniku při původní firmě, jak nesprávně uvádějí stěžovatelé, nýbrž o novou firmu, nelze proti zvolenému dodatku "pražská" i v této firmě s hlediska zákona zaujati odmítavé stanovisko. Usnesení rekursního soudu odporuje zřejmě zákonu, dovolací rekurs jest v §u 16 cís. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. odůvodněn.