Rc 6015/1926
Žaloba o zjištění (§ 228 c. ř. s.) jest vyloučena zásadně všude tam, kde lze ihned žalovati o plnění, jímž dlužno rozuměti též opomenutí, k němuž ta která strana jest druhé povinna. Žalobní prosba žaloby zápůrčí musí obsahovati návrh, by žalovaný byl dosouzen zdržeti se pro příště neoprávněných zásahů do vlastnictví žalobcova.

(Rozhodnutí ze dne 11.05.1926, Rv I 1856)
Z odůvodnění.
Žalobce domáhal se v žalobě, by bylo uznáno právem, že žalované jako dočasné držitelce pozemků čk. 378/3 a 366/3 role jako statku panujícího, nepřísluší právo služebnosti vozové cesty přes pozemky č. k. 366, 378, 602 jako statek služebný potud, pokud žalovaná strana právo cesty rozšiřuje na odvážení písku z písečníka zřízeného na statku panujícím a tím zřízené cesty užívá k jiným účelům, než zemědělským, ježto cesta zřízena byla pro role a nikoliv pro písečník a že žalovaná jest povinna to uznati. Oba nižší soudy podle žaloby,

Nejvyšší soud žalobu zamítl.

Důvody:

Žalobce se domáhá toho, by žalované bylo oduznáno právo, rozšiřovati služebnost jízdy přes žalobcův pozemek na odvážení písku z písečníku zřízeného na panujícím statku žalované. Jedině vhodnou a právně přípustnou žalobou pro nárok ten byla však toliko zápůrčí žaloba, čelící k tomu, by se žalovaná budoucně svých bezprávních zásahů do žalobcova vlastnictví, totiž užívání cesty k odvážení písku ze svého písečníku, zdržela. Podle všeobecné praxe mohl by s touto žalobou býti spojen i nárok na určení, že žalované právo, které si osvojuje, nepřísluší. Žalobce, podal však žalobu jen na toto určení. Naproti tomu se v žalobním návrhu nedomáhal toho, co jest vlastním předmětem žaloby zápůrčí, totiž, že žalovaná byla odsouzena zdržeti se pro příště těchto neoprávněných zásahů do jeho vlastnictví. Dle §u 228 c. ř. s. jest žaloba o zjištění vyloučena zásadně všude tam, kde lze ihned žalovati o plnění, pod nímž dlužno rozuměti též opominutí, k němuž ta která strana druhé dle zákona jest povinna, neboť nemůže míti právního zájmu na brzkém soudním zjištění určitého práva nebo právního poměru ten, kdo si toto právo nebo nároky z právního poměru může ihned pořadem práva vymáhati. Projednávaná žaloba, jsouc dle svého konečného návrhu žalobou toliko o zjištění, jest dle §u 228 c. ř. s. zřejmě nepřípustna a měla proto býti zamítnuta.