Rc 479/1920
Spoluvlastník nemovitosti, jehož podíl nebyl ve dražbě, není účastníkem dražebního řízení, týkajícího se podílu druhého spoluvlastníka. Proti rozpočetnímu usnesení nepřísluší mu právo rekursu ani potud, pokud byl jím stanoven dle § 222, odstavec čtvrtý, ex. ř. náhradní nárok, jenž v pořadí věřitelovy pohledávky má býti vložen na podílu, který nebyl ve dražbě. Příležitost, hájiti svých práv, poskytuje vlastníku tohoto podílu teprve knihovní vklad náhradního nároku a věřitelův požadavek o uspokojení tohoto nároku.
(Rozhodnutí ze dne 13.04.1920, R I 170/20)

Z odůvodnění.
Do dražby dána byla pouze polovice nemovitosti, jež náležela spoluvlastnicky Janu a Marii H-ovým, a to polovice náležející Janu H-ovi. K rozvrhovému roku dostavila se též, ač neobeslána, Marie H-ová, podala odpor proti přihlášeným nárokům, rozpočtové usnesení bylo jí doručeno; rovněž bylo jí doručeno usnesení soudu rekursního, jímž byl knihovnímu věřiteli Václavu S-ovi, vyšedšímu na prázdno, přiřčen náhradní nárok na neprodané polovici nemovitosti, náležející Marii H-ové.

Dovolací rekurs spoluvlastnice nejvyšší soud zamítl.
Důvody:
Marie H-ová jakožto majitelka polovice chalupnické usedlosti, jejíž druhá Janu H-ovi připsaná polovice byla do dražby dána, má snad zájem skutečný na výsledku exekučního řízení, právního zájmu v té příčině však exekuční řád jí nepřiznává. Právem nebylo jí proto doručeno ani usnesení, jímž nucená dražba byla povolena (§ 133 odstavec čtvrtý ex. ř.), ani vyhotovení ediktu dražebního (§ 171 ex. ř.), aniž byla vyrozuměna o roku k rozvrhu nejvyššího podání (§ 209 odstavec druhý ex. ř.); když pak přes to k rozvrhovému roku se dostavila, nepříslušelo jí právo odporu proti přihlášeným nárokům (§ 213 ex. ř.) a nemělo jí býti doručeno rozvrhové usnesení soudce prvého (§ 229 odstavec třetí ex. ř.) a následkem toho ani usnesení soudu rekursního. Není tedy oprávněna, bráti usnesení to v odpor dovolacím rekursem, byť v něm stanoven byl náhradní nárok knihovního věřitele Václava S-a podle § 222 odstavec čtvrtý ex. ř. na její neprodané polovici usedlosti. Teprve knihovním vkladem náhradního nároku na neprodanou polovici usedlosti vstoupí věřitel, k náhradě oprávněný. Václav S. v právní poměr k Marii H-ové jakožto majitelce této polovice usedlosti; proti usnesení vkladnímu bude Marii H-ové příslušeti právo rekursu, a, domnívá-li se, že náhradní nárok není po právu vůbec nebo ne v té výši, ve které byl stanoven soudem rekursním, bude moci uplatniti své námitky proti náhradní pohledávce, bude-li placení na ní požadováno.

Dovolací rekurs byl tudíž jako nepřípustný odmítnut .