Rc 184/1919
Zápis firmy u obchodního soudu odštěpného závodu předpokládá průkaz, že odštěpný (a nikoliv jen hlavní) závod byl dříve zapsán u obchodního soudu hlavního závodu.
(Rozhodnutí ze dne 27.5.1919, R II 59/19)
Žádost akciové společnosti A o zápis odštěpného závodu do obchodního rejstříku zemského soudu v Opavě byla prvým soudem navrhovatelce vrácena, by prokázala, že odštěpný závod jest již zapsán do rejstříku obchodního soudu v Praze jako obchodního soudu hlavního závodu.

Rekursní soud usnesení toto potvrdil, poznamenav, že mínění prvního soudu, že odštěpný závod musí býti napřed zapsán u obchodního soudu hlavního závodu, jest odůvodněno zněním čl. 21 odst. 3 obch. zák., podle kterého se firma u obchodního soudu odštěpného závodu nezapíše, dokud není prokázáno, že u obchodního soudu hlavního závodu zápis již byl vykonán; že mínění toto jest správné, tomu svědčí i ustanovení § 59 zák. o společnostech s obm. ruč., kde jest výslovně nařízeno, že zřízení odštěpného závodu společnosti s obm. ručením jest ohlásiti u soudu závodu hlavního.

Nejvyšší soud nevyhov ěl dovolací stížnosti.
Důvody:
Usnesení rekursního soudu, kterým bylo usnesení prvé ho soudu potvrzeno, ani neodporuje zákonu, ani není zmatečným, a poněvadž zde tudíž není podmínek § 16 zák. o nesp. říz., jest dovolací stížnost neodůvodněna. K vyvrácení stížnosti dlužno uvésti ještě toto: Ustanovení třetího odstavce čl. 21 obch. zák., jímž se nařizuje, že zápis u obchodního soudu odštěpného závodu nelze provésti, dokud nebylo prokázáno, že byl proveden zápis u obchodního soudu hlavního závodu, nelze rozuměti ve smyslu stěžovatelem tvrzeném, že tento zákonný předpis se vztahuje na zápis hlavního závodu, a že dle něho musí býti firma závodu, tedy nejdříve hlavního závodu zapsána do obchodního rejstříku. Neboť čl. 21 obch. zák., jenž jedná o firmování odštěpného a nikoliv hlavního závodu, předpokládá, že v době, kdy jde o zápis odštěpného závodu, hlavní závod nejen existuje, nýbrž také jest v obchodním rejstříku svého příslušného obchodního soudu již zapsán. Poněvadž nelze míti za to, že by něco, co jest samozřejmé, bylo ještě zvláště nařizováno, dlužno zmíněnému ustanovení čl. 21 obch. zák. rozuměti tak, že musí býti odštěpný závod napřed zapsán v obchodním rejstříku obchodního soudu závodu hlavního, a pak teprv že lze žádati o zápis firmy odštěpného závodu u obchodního soudu pro něj příslušného. To plyne nejen ze stylisace prvého odstavce téhož článku obch. zákona, v němž se praví, že firma odštěpného závodu musí býti také ohlášena u jeho příslušného obchodního soudu, nýbrž i z účelu, který ustanovením čl. 21 obch. zák. jest sledován, by totiž byla vyznačena souvislost právních vztahů hlavního a odštěpného závodu mezi sebou, při čemž jest zajisté přirozené a odpovídá povaze věci, že napřed musí předcházeti zápis odštěpného závodu v rejstříku obchodního soudu hlavního závodu.