Rc 168/1919
Označení "závod" ve firmě společnosti s obmezeným ručením jest přípustno pouze při podniku značného rozsahu.
(Rozhodnutí ze dne 6.5.1919, R I 174/19)
Opověď firmy "Ústav pro vědecké závodní vedení (laboratoř pro hospodářskou psychologii a nauku o závodním řízení), společnost s obmezeným ručením" v P. vrátil rejstříkový soud (obchodní soud v Praze) k opravě smlouvy společenské, dle ní pak opovědi a příloh mimo jiné stran firmy vyloučením z ní slova "Ústav" a vůbec jasnější stylisaci celé firmy, ježto slovem "ústav" možno naznačiti pouze podnik většího slohu a značnějšího rozsahu, neboť nehledě k tomu, že zmíněného označení užívá se hlavně pro vědecké instituce povahy veřejnoprávní nebo zřízené a vydržované rozsáhlejšími, obecně uznanými korporacemi, v daném případě jedná se však o podnik celkem nepatrný, při němž celá stylisace firmy může vésti i v omyl, že se jedná o odborný institut vysokoškolský.

Rekursu společnosti rekursní soud nevyhověl
z těchto důvodů:
Dle smlouvy společenské jest A. jediným jednatelem společnosti a hlavním společníkem se vkladem 18 000 K, kdežto druzí dva společníci účastni jsou na podniku poměrně nepatrnými vklady po 1 000 K. Dle toho řízen bude celý podnik jmenovaným jednatelem, tedy jedinou osobou. Není sice vyloučeno, by společnost s ručením obmezeným nesla ve firmě název "ústav"; avšak z ustanovení § 5 odst. 1 zákona ze dne 6. března 1906 č. 58 ř. z. plyne, že firma má odpovídati předmětu podniku a není proto přípustno, by si osvojovala takové označení, které ani předmětu, ani rozsahu podniku neodpovídá, a svádí k domněnce, že jde o podnik velkého rozsahu, ač veden jest jedinou osobou a s kapitálem v nejnižší dle zákona přípustné výši. Proto pojmenování "ústav" v tomto případě není vhodným. Předmětem podniku jest dle smlouvy společenské na venek porada při volbě zřízenců a dělníků, zkoušení jich způsobilosti a podávání posudku při organisaci vedení závodů obchodních a průmyslových. Byť i společnici a jednatel závodu měli v úmyslu provozovati tento podnik na základech vědeckých, není přesto název "vědecké závodní vedení" a zejména "laboratoř pro hospodářskou psychologii a nauku o závodním řízení" na venek dosti jasný a srozumitelný a neoznačuje dostatečně a srozumitelně pro širší veřejnost předmět podniku ve smlouvě vytčený (§ 5 citovaného zákona).

Nejvyšší soud dovolacímu rekur su pro nedostatek podmínek §u 16 nespor. řízení nevyhověl.