Rc 16446/1937
Je nekalou reklamou podle § 2 zák. č. 111 /1927 Sb. z. a n. reklama obchodníka, že prodává "modely dámskych klobouků" za 19 Kč?
Z odůvodnění.

Oba nižší soudy žalobu zamítly, odvolací soud z těchto důvodů: Pro posouzení, zda údaje letáku, vydaného žalovaným, byly způsobilé oklamati obecenstvo kupující dámské klobouky, t. j. že za 19 Kč kupuje modelové klobouky, rozhodné je, jak dotyčný údaj jest chápán tímto obecenstvem. Jest všeobecně známo, že velmi široké kruhy žen, snad všechny, které nosí klobouky, sledují, co móda v dámských šatech, kloboucích, střevících, látkách atd. přináší nového, a proto i průměrné dámské obecenstvo, zvláště i to, které na Podkarpatské Rusi kupuje klobouky, ví, že módu dámských klobouků udávají pařížské a vídeňské módní domy. Proto toto obecenstvo reklamě, jakou obsahuje inkriminovaný leták, přikládá ten vnitřní hospodářský smysl, že za 19 Kč může u žalované koupiti moderní klobouček, aniž by mělo vysoké požadavky co do jakosti materiálu, z kterého klobouk jest zhotoven, a aniž by dbalo toho, zda dotyčný klobouček ohledně myšlenkové komposice jest skutečně jedinečným. Maje na mysli tento moment, jest odvolací soud toho mínění, že dotyčná reklama nebyla s to vzbuditi u prostředního ženského obecenstva na Podkarpatské Rusi klamnou představu, že za 19 Kč žalovaný, majitel obchodního domu v U., nabízí ke koupi skutečně jedinečné vzory modelů dámských klobouků, a že tyto údaje nebyly způsobilé zjednati žalovanému přednost při soutěži s obchody dámských klobouků žalobkyň. Mimo to odvolací soud poukazuje na výše zaujaté stanovisko, t. j. že je nerozhodné, jak údaje inkriminovaného letáku "modely dámských klobouků za 19 Kč" jsou posuzovány podle odbornického pojímání, ale jak je chápají a podle celkového dojmu reklamou vyvolaného posuzují kruhy průměrných zákaznic. Proto i jestli by si žalovaný jako obchodník módním zbožím mohl býti toho vědom, že reklamované za 19 Kč dámské modelové klobouky v odbornickém slova smyslu sotva odpovídají pojmu skutečných modelových dámských klobouků, může jíti o odbornicky nesprávnou reklamu, ale ne o nekalou soutěž. Najvyšší súd rozsudok odvolacieho súdu rozviazal. Dôvody : K náplni skutkové podstaty nekalé reklamy postačí - nehledě k její veřejnosti, která v posuzovaném sporu není sporná -, aby bylo dokázáno : 1 že učiněný údaj byl způsobilý oklamati zákazníky, 2 že údaj pro tuto klamavost byl způsobilý zjednati podniku, kterého se týkal, na újmu jiných soutěžitelů přednost při soutěži. Ad 1. Klamavý je zpravidla údaj nesprávný, to jest takový, který se buď neshoduje se skutečným stavem věci anebo odporuje pojímání věci, které je u slušných soutěžitelů dotyčného oboru vžitým. Mnohdy je to otázkou znaleckou, jde-li, jako v tomto případě, o odborné vyznačení druhu zboží. Odvolací soud v této otázce, přihlížeje k výsledkům dokazování, octl se sám v rozporu. Jednak uvádí, že dámské klobouky, kterých se týká inkriminovaná reklama, byly skutečně vyrobeny v modelovém oddělení vedlejší intervenientky jako jedinečné vzory a že prodejní cena (19 Kč), stanovená žalovaným za ně, nemůže jim odejmouti jména "model". V dalším odstavci však dovozuje, že takové dámské modelové klobouky v odbornickém slova smyslu sotva odpovídají pojmu skutečných modelových dámských klobouků, že tedy může jíti o odbornicky nesprávnou reklamu. Je však v rozporu se správným výkladem zákona, tvrdí-li, že přes tuto nesprávnost nemůže tu jíti o nekalou reklamu. Náš případ třeba však přesně odlišiti od reklamy dryáčnické, zřejmě přehnané, která nemusí býti závadnou, pokud voleným výrazem nepoukazuje se na zvláštní jakost, jíž tu není. Není sporné, že výraz "model" při dámských kloboucích má v obchodě svůj ustálený význam, jevící se v originalitě a jedinečnosti. Je-li však podle posudku pro odborníka mimo pochybnost, že klobouk, který se prodává v drobném prodeji za 19 Kč, nemůže býti modelem, poněvadž jako spodní cenovou mez lze počítati u modelu 75 Kč, pak ovšem klobouky toho druhu, zvláště pošpiněné, nemohly býti prodávány jako modely, nýbrž jako kolekční resp. partiové. Ad 2. Otázku, jak zákaznictvo reaguje na takovou reklamu, řešil soud na základě obecně známé skutečnosti, aniž strany na ni při pojednávání upozornil, jak mu to ukládá odst. 2 § 267 Osp. Mimo to jeho tvrzení, že zákaznictvo přikládá inkriminované reklamě jen ten smysl, za 19 Kč může u žalované firmy koupiti moderní klobouček, aniž by kladlo vysoké požadavky ohledně jakosti materiálu a aniž by dbalo toho, zda klobouček ohledně myšlenkové komposice jest jedinečný, je v rozporu s citovaným posudkem, podle kterého sice široké vrstvy obyvatelstva sotva zcela jasně rozlišují mezi klobouky modelovými a jinými, ale přece jen rozumí pod výrazem "modelové klobouky" obyčejně výrobek nového rázu a zvláště hodnotný. Potom je ovšem vadný závěr, že tyto údaje nebyly způsobilé zjednati žalovanému přednost na újmu jiných soutěžitelů.