Rc 16445/1937
Zľahčovania podľa § 10 zák. č. 111/1927 Sb. z. a n. môže sa dopustiť aj nesúťažiteľ. K skutkovej podstate odst. 1) § 10 zák. č. 111/1927 Sb. z. a n. stačí, že učinený údaj nebol objektívne pravdivý.
Z odůvodnění.

Oba nižšie súdy žalobu zamietly. Odvolací súd v dôvodoch svojho rozsudku uviedol najmä, že nešlo o konanie proti dobrým mravom súťaže, lebo nie je dokázané, že by I. žalovaný bol mal úmysel odvrátiť Rajmunda A. od kúpy voza a že by údaje, o ktoré ide, boly vedome nepravdivé, i keď je dokázané, že voz bol nový; ináč že II. žalovaný ani nie je súťažiteľom žalobníka. Najvyšší súd rozsudok odvolacieho súdu rozviazal.

Dôvody:

Nahováranie zákazníka resp. jeho manželky, aby už uskutočnenú kúpu zrušil so zreteľom na nesporný súťažný pomer medzi žalobníkom a I. žalovaným, môže byť v rozpore s dobrými mravmi súťaže a môže toto konanie byť spôsobilé poškodiť súťažiteľa, keď údaje tým cielom použité neboly objektívne pravdivé (odst. 1 § 10 zák. proti nekalej súťaži). V tomto ohľade nemohol by sa I. žalovaný ospravedlňovať poukazom na to, že si dotyčné údaje nevymyslel, ale použil len informácie získanej aj na žiadosť Rajmunda A. od II. žalovaného, lebo však z výpovedi Rajmunda A., prijatej nižšími súdmi plynie, že I. žalovaný svedkovi na jeho sdelenie, že už kúpil voz od žalobníka, prejavil, že si zadováži informácie, že tento voz nie je novým. Stačilo by preto v predpoklade, že údaj bol nepravdivý, táto jediná skutočnosť k naplneniu skutkovej povahy zľahčovania podľa odst. 1 § 10 zák. proti nekalej súťaži, resp. v spojení s úmyslom odvrátiť zákazníka k sebe, k použitiu všeobecnej klauzuly § 1 cit. zák. keby bol učinený v tomto ohľade určitý žalobný návrh. Ten znie na zdržovanie sa "klamania a odlákavania zákazníkov žalobníkových". Ako bolo už v rozh. Úr. sb. č. 2681 dovodené, nie každé odvracenie zákazníka od súťažiteľe je v rozpore s dobrými mravmi súťaže. K tomuto konaniu musí sa pripojiť určitá neslušnosť. Preto musí žalobná žiadosť u zdržovacích žalôb podľa zákona obsahovať presné (konkretizované) vyznačenie závadného konania. Je to potrebné aj hľadiac na vykonateľnosť rozsudku. Výraz "klamanie" predpokladá, že páchateľ učinil údaje vedome nepravdivé. Treba však doložiť, že je nesprávny názor odvolacieho súdu, že § 10 cit. zák. predpokladá súťažiteľský pomer medzi stranami sporu. Údaj musí byť učinený "za účelom súťaže", tedy osobou, ktorá nemusí byť práve v súťažnom pomere, ale prípadne len podporuje cudzí súťažný záujem. Konanie II. žalovaného by bolo podľa prednesu žalobníka, posudzovať podľa odst. 3 § 10, práve tak, ako konanie I. žalovaného, pokiaľ sa stalo na základe pozdejšie od Rajmunda A. vyžiadaného a II. žalovaným poskytnutého bezplatného dôverného sdelenia.