Rc 16253/1937
I. Ak továreň na výrobu obuvi predáva vo svojich predajniach jednotlivým zákazníkom v malom vyradenú obuv za znížené ceny vyznačené nápadne na podošvách obuvi, aby zákazník poznal, že ide o menejcenný tovar, dopúšťa sa nekalej súťaže (§ 1 zák. č. 111/1927 Sb. z.a n.) obchodník obuvou, ktorý od obchodvedúceho predajne konajúceho proti výslovnému príkazu továrne, že obuv smie byť predávaná len v malom, nakúpi túto vyradenú obuv vo veľkom - hoci musel si byť vedomý bezprávnosti konania obchodvedúceho - a pol odstránení vyznačených cien s podošví a po prelepení originálnych firemných vinet továrne na obaloch predáva potom obuv za vyššie ceny, ako by išlo o riadny tovar.
II. Konaním spôsobilým poškodiť súťažiteľa (§ 1 zák. č. 111/1927 Sb. z. a n.) je nielen konanie, z ktorého môže súťažiteľovi vzniknúť bezprostredná hmotná škoda, ale aj konanie, ktoré ohrozuje jeho súťažiteľskú pozíciu.)
Z odôvodnení.
Podľa prednesu žaloby žalujúca strana, továreň na výrobu obuvi, predáva vo svojich predajnách vyradenú obuv za znížené ceny vyznačené nápadne červenou barvou na podošvách, aby zákazník poznal, že ide o menejcennú obuv a aby cena nemohla byť zvyšovaná; obchodvedúci predajní majú prísny príkaz predávať túto vyradenú obuv len jednotlivým zákazníkom v malom. Žalovaná, obchodníčka obuvou, v dorozumení s obchodvedúcim predajne, ktorý tento zákaz prestúpil, nakúpila takúto vyradenú obuv vo veľkom po 19 Kč za kus a po odstránení vyznačených cien a po prelepení originálnych firemných vinet žalujúcej strany na obaloch, predávala obuv za vyššie ceny: 25 - 29 Kč, ako by išlo o riadny tovar. Súd prvej stolice žalobu zamietol. Odvolací súd jeho rozsudok zmenil a žalobe vyhovel.

Dôvody:

Súd prvej stolice uznal síce, že konanie žalovanej je v rozpore s dobrými mravmi súťaže, ale zamietol žalobu preto, lebo nedospel k presvedčeniu, že toto konanie bolo spôsobilé poškodiť žalujúcu stranu. Žalovaná tvrdila, že u žalujúcej strany možno voľne nakupovať vyradený tovar vo veľkom. Na základe výpovedi svedkov je však dokázané, že žalujúca strana pod pokutou zakázala svojim obchodvedúcim vo filiálkach predávať vyradený tovar vo veľkom. Pri tomto stave veci ide tedy len o to, či a akú škodu žalujúca strana utrpela alebo utrpeť mohla. Môže ísť o škodu materiálnu alebo morálnu. Bezprostrednú materiálnu škodu síce žalovaná strana neutrpela, alebo žalovaná zaplatila vo filiálke tú istú cenu, ako platí normálny konzument, avšak rozhodná je nielen bezprostredná materiálna škoda, ale poškodenie súťažiteľovo môže byť aj v tom, že sa ohrozuje jeho súťažiteľská pozícia (Sb. n. s. č. 11539). V tom smere treba v prvom rade poukázať na to, že na základe výpovedi Leopolda F. je zistené, že originálne vinety žalujúcej firmy boly prelepované vinetami žalovanej, je tedy veľmi ľahko možné, že kupujúci, ktorý má viac obchodníckej inteligencie a zistí, že zaplatil cenu za riadnu obuv a dostal len vyradenú, pri lepšom preskúmaní obalu zistí, že ide o vyradenú obuv žalujúcej strany, ktorá sa predáva za cenu riadnej obuvi. Dotyčný však nemôže vedeť, že žalovaná podludne nakúpila vyradený tovar vo filiálkach a odium tejto nesolídnej machinácie zostane na žalujúcej strane. Netreba dokazovať, že v obchodnom svete faktum, že výrobca svoj vyradený tovar pod cudzou firmou predáva za cenu riadneho tovaru, otriasa dôverou v jeho solídnosť a že tým utrpí najprv škodu morálnu a potom však aj materiálnu, lebo u nesolídnej firmy nekúpi ten, kto sa o jej nesolídnosti presvedčil alebo len o nej počul. Z toho vychádza, že nekalý postup žalovanej je spôsobilý poškodiť žalujúcu stranu nielen morálne, ale aj materiálne. Pretože je splnená aj druhá náležitosť § 1 zák. zo dňa 15. júla 1927, č. 111 Sb. n. s., bolo teba zmeniť rozsudok súdu I. stolice a žalobe vyhoveť. Najvyšší súd dovolaciu žiadosť žalovanej zamietol. Dôvody: Podľa zisteného stavu veci žalujúca strana odpredáva svoj menejcenný tovar vo svojich predajniach výhradne konzumentom za znížené ceny, ktoré sú na podošvách červenou barvou vyznačené. Tieto značky majú ten účel, aby v záujme dobrého mena žalujúcej strany a v záujme konzumentov každému bolo zjavné, že ide o menejcenný tovar a aby neboly ceny, takto označené, predajnami zvyšované. Toho si musela byť vedomá aj žalovaná, ktorá je obchodníčkou obuvou. Už sám nákup takej obuvi vo veľkom cieľom ďalšieho scudzenia a - prirodzene za ceny vyššie, než aké boli na tovare vyznačené - priečil sa dobrým mravom súťaže, lebo výsledkom jeho bolo zmarenie opatrenia, ktoré žalujúca strana pre svoj dotčený obchod zaviedla a preto bol aj spôsobilý poškodiť žalujúcu stranu ako súťažiteľa.