Rc 16170/1937
I spolek, který je především organizací kulturní, má však i vlastní prodejny, v nichž prodává zboží po živnostensku k dosažení zisku, je soutěžitelem výrobce nebo prodavatele zboží téhož nebo podobného druhu.
Z odůvodnění.

Žalující Svaz junáků skautů republiky Československé v P., který se podle stanov schválených ministerstvem vnitra snaží o dosažení svých účelů mimo vybírání příspěvků i opatřováním peněz svépomocnou činností, vedením podniků k výrobě a prodeji předmětů pro skautské potřeby a má též živnostenský list, jest majitelem sportovního podniku v P. a jiných prodejen, jichž prostřednictvím jsou prodávány různé předměty pro potřeby jeho členů, zejména také skautské odznaky s typickou stylizovanou lilií a psí hlavou. Ty předměty dává žalující Svaz vyráběti podle přesných předpisů a dává je do oběhu na celém území republiky. Výrobu uvedených odznaků a přezek zadává žalující Svaz různým výrobcům, kdežto jejich prodej si vyhradil výhradně pro sebe. Před několika lety tedy zadal žalobce výrobu odznaků a přezek také žalovanému na vlastní účet a zboží vyrobené žalovaným bylo potom odprodáno v prodejnách žalobcových. Roku 1927, kdy byly přezky změněny, byla zadána výroba jiným výrobcům. Žalovaný však svémocně dále vyrábí a do prodeje dává odznaky a přezky skautských stejnokrojů a přezek příznačných a do prodeje dávaných žalujícím Svazem. Nejvyšší soud nevyhověl dovolání.

Důvody:

Nezáleží na tom, že odvolací soud posoudil závadné jednání žalovaného jenom podle předpisu § 11, odst. 3, zákona proti nekalé soutěži a že již dále nezkoumal, zda by bylo možno podřaditi ono jednání žalovaného pod skutkovou podstatu § 1 řečeného zákona. Dovolací soud má za to, že pozastavené jednání žalovaného jest uznati za závadné podle obou uvedených zákonných ustanovení. Žalující Svaz je ovšem na prvním místě organizací kulturní. Než podle skutkového zjištění má také vlastní prodejnu a po léta prodává své zboží po živnostensku a k dosažení zisku, a to zboží podobného druhu, jaké vyrábí a prodává i žalovaný. Proto jsou sporné strany soutěžiteli ve smyslu § 46 zákona proti nekalé soutěži. Byly to právě ony hospodářské zájmy žalujícího Svazu, do kterých žalovaný zasáhl svým jednáním, takže tu jde o jednání v hospodářském styku. Že ono jednání je způsobilé poškoditi žalující spolek, žalovaný ani nepopírá, a plyne také ze skutkových zjištění, že k poškození žalujícího spolku jednáním žalovaného skutečně došlo. Jednání žalovaného nelze srovnati s požadavkem dobrých mravů soutěže. Zneužil tedy žalovaný jak hesla, tak jména žalujícího Svazu na jeho újmu a k svému prospěchu způsobem, který nelze uznati za bezvadný ve smyslu § 1 řeč. zák., zejména když vzal procesní soud výpověďmi svědka N. za dokázáno, že žalující Svaz svěřoval od roku 1919 výrobu přezek a odznaků různým firmám s výhradou, že je smějí dodávati výhradně jemu. Správně uvádí odvolací soud, že nejde jen o (nějaké) odznaky skautské, nýbrž o odznaky zcela přesně vybavené. Z další souvislosti jest pak viděti, že odvolací soud klade také ještě důraz na to, že neběží o odznaky jako odznaky, maje patrně na mysli účel jejich upotřebení ve skautské organizaci, nýbrž o zboží, které žalující Svaz prodává a které je označeno jeho jménem, jeho heslem i znakem, že takto vybavené zboží je příznačné pro Svaz a jeho prodejny a že tedy ono vybavení zboží poukazuje v zákaznických kruzích k tomu, že jeho původ je hledati v podniku řečeného Svazu. Žalovaný zcela neprávem rozlišuje prodejnu od jejího vlastníka, Svazu. Správně tedy uznal odvolací soud, že se jednání žalovaného příčí i předpisu § 11. odst. 3, řeč. zák. Nezáleží na tom, zda snad podobné zboží vyráběly nebo prodávaly také ještě jiné osoby než ty, jež byly Svazem k tomu oprávněny, protože by se ani tím nezměnilo nic na skutečnosti, že šlo o zboží se znaky příznačnými pro podnik žalujícího spolku a ne pro ony podniky jiné. Ze skutkových zjištění pak plyne, že některé osoby samy uznaly závadnost svého jednání a že od něho upustily. Právě to, že odznaky a přezky, mají-li se dostati mezi skauty, ani nemohou býti vybaveny jinak než v určitém provedení, ukazuje, že jde o provedení příznačné pro žalující Svaz.