Rc 15645/1936
I. Svážanie obilia mlynárom od zemedelcov a rozvážanie mlynských produktov týmže pre zemedelcov ("čuvarovanie") samo o sebe nie je v rozpore s dobrými mravmi súťaže; môže však byť v takomto rozpore, keď sa deje proti záväzku, výslovne prevzatému voči iným súťažiteľom (dohodnutiu mlynárov).
II. Uvalením konkurzu pozbýva žalobník spôsobilosť byť stranou aj v spore podľa zákona proti nekalej súťaži, a to nielen keď ide o žalobu o odškodné, ale aj keď ide o žalobu zdržovaciu.
Z odôvodnení.
Žalobník, majitel mlýna, domáhal sa žalobou proti žalovaným, tiež majiteľom mlýna, aby boli odsúdení 1. zdržať sa v budúcnosti vybubnovaním ponúkať bezplatnú dopravu ich obilia do mlyna k zomletiu a dopravu mlynských výrobkov z mlyna k nim, a toto im aj poskytovať, a ďalej 2. zaplatiť 30.000 Kč odškodné. Na strane žalobníka vstúpili do tohoto sporu ako vedľajší intervenienti aj iní mlynári. Behom sporu bol na žalobníka uvalený konkurz a do sporu vstúpil správca konkurznej podstaty. Oba nižšie súdy zdržovacej žalobe vyhovely a žalobníkovi prisúdily odškodné v sume 2.000 Kč. Odvolací súd vedľajšiu intervenciu odmietol. Najvyšší súd rekurz vedľajších intervenientov odmietol, ich žiadosti ako aj žiadosti pôvodného žalobníka o doručenie odpisu dovolacej žiadosti žalovaných resp. aj odpisu dovolacej odpovedi žalujúceho správcu konkurznej podstaty nevyhovel a rozsudok odvolacieho súdu - nedotýkajúc sa jeho výroku o odmietnutí vedľajšej intervencie - rozviazal a uložil tomuto súdu, aby ďalej pokračoval a znova rozhodol.

Dôvody: Žiadosť pôvodného žalobníka o doručenie odpisu dovolacej žiadosti žalovaných a odpisu dovolacej odpovedi žalujúceho správcu konkurznej podstaty tohoto pôvodného žalobníka bolo treba zamietnuť. O žalobách podľa zákona proti nekalej súťaži, a to nielen o žalobe o odškodné, ale ani o žalobe zdržovacej, o ktoré v súdenom prípade ide, nemožno tvrdiť, že by sa vôbec netýkaly imania náležejúceho do konkurznej podstaty v zmysle § 7, odst. 3 resp. § 8, odst. 1 konk. por., keďže nejde tu najmä vôbec o nejaké, tým menej osobné plnenie úpadcovo, ale naopak o plnenie jeho odporom. Uvalením konkurzu stratil tedy pôvodný žalobník podľa cit. § 8 spôsobilosť byť stranou v súdenom spore a nie súc už stranou, nemôže už do tohoto sporu zasahovať a nemôže tedy mať nárok ani na doručenie spomenutých spisov.