Rc 15254/1936
Žádost vydavatele časopisu, by prodejna mu sdělila počet prodaných výtisků časopisů jiného nakladatele, nepříčí se o sobě dobrým mravům soutěže.
Z odůvodnění.

Žalovaná rozeslala na některé prodejce časopisů letáky koncem roku 1934, v nichž se uvádí, že prodejna odebírá určitý počet výtisků jejích časopisů, že je to počet velmi malý, uváží-li se, že se jedná o nepolitické časopisy, a aby proto sdělila důvod a navrhla vhodnou reklamu. Dále se v letácích žádá, že by byla žalovaná povděčna, kdyby prodejna sdělila, kolik prodává výtisků dvou časopisů, vydávaných žalobkyní. Žalobkyně tvrdí, že žalovaná v důvěrném tomto dotazu chtěla vykonati vliv na prodejny, by se snažily docíliti stejného neb většího prodeje jejích časopisů jako konkurujících časopisů žalobkyně a opatřiti si přehled o odbytu časopisů a prosaditi prodej. Jednání takové je v rozporu s dobrými mravy soutěže a jde o nepřípustnou výzvědu. Žalovaná, ač vyzvána, aby upustila od jednání toho, odmítla tak učiniti. Navrhuje proto žalobkyně, by uznáno bylo právem, že žalovaná je povinna zdržení se rozesílání dotazníku prodejnám, které prodávají časopisy, vydávané žalobkyní s výzvou, aby jí sdělily počet prodaných výtisků časopisů vydávaných žalobkyní. Prvý soud uznal podle žaloby. Odvolací soud žalobu zamítl.

Důvody:

Podle § 1 zák. proti nekalé soutěži, jehož se žalobkyně dovolává, je předpokladem žalobního nároku jednání v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a které je způsobilé poškoditi soutěžitele. Jde tu o dvě samostatné náležitosti, jež musí býti obě splněny, takže nelze pro určité jednání dovozovati rozpor s dobrými mravy soutěže jen z toho, že jednání to může poškoditi soutěžitele. Jest tedy předem řešiti otázku, je-li jednání, jež se žalované klade za vinu, v rozporu s dobrými mravy soutěže, ano není pochybnosti o tom, že došlo k němu v hospodářském styku. V tomto případě nejsou tyto předpoklady dány. Odvolací soud posuzuje jednání žalované jak dle zásad a požadavků obecné morálky a dobrých mravů vůbec, jak je má na mysli § 879 obč. zák., tak i dle zásad práva soutěžitelského, neshledal, že by se shora uvedený dotaz propočtu odběratelů příčil dobrým mravům soutěže. Žalobkyně snaží se dovoditi, že jednání je v rozporu s dobrými mravy soutěže, ježto jde o nepřípustnou výzvědu obchodního tajemství a porušování obchodních tajemství. S tímto odůvodněním nelze souhlasiti. Pokud se týče tvrzené "výzvědy obchodního tajemství" mohlo by jíti toliko o vyzvídání ve vztahu k dotyčné prodejně, pokud pak se týče "porušení obchodního tajemství", tu ovšem dotaz sám nelze ještě takovým porušením obchodního tajemství nazvati, neboť když žalovaná se dotazovala, jest zřejno, že jí ono "tajemství" nebylo známo a nemůže tedy jíti o jeho porušení. Není však dán ani druhý předpoklad, totiž že jde o jednání, které jest způsobilé poškoditi soutěžitele. Žalobkyně tvrdí, že žalovaná chtěla tím vykonati jistý vliv na prodejny, aby se snažily docíliti stejného nebo většího prodeje časopisů jejích jako časopisů vydávaných žalobkyní, po případě opatřiti si přehled o odbytu časopisů žalobkyně a dle toho prosaditi odběr svých časopisů, samozřejmě na úkor časopisů žalobkyně. Ani s tímto odůvodněním nelze souhlasiti. Není tu oné samozřejmosti na úkor časopisů žalobkyně, vždyť i tu u odběratele bude vždy rozhodovati dobrý obsah časopisu, jeho zajímavost, provedení ve stránce umělecké, pohotovost ve sdělování významných událostí slovem i obrazem. U odběratele nelze "prosaditi" odběr časopisu na úkor časopisu druhého jinak než soutěží v obsahu i provedení časopisu. Nejvyšší soud nevyhověl dovolání. Důvody: I když se přihlíží k inkriminované větě v souvislosti s celým obsahem letáku, nelze uznati s dovolatelkou, že by onen dotaz byl v rozporu s dobrými mravy soutěže; bylo-li jeho účelem dosáhnouti zvýšení odbytu vlastních časopisů, není tato snaha v soutěži za všech okolností závadná, zvláště když se ono zvýšení nemusí státi jenom na úkor soutěžitelův. Že by zde takové ohrožení zájmů žalobkyniných nastalo, právem odvolací soud neuznává. Že by bylo bývalo zamýšleno vykonati na prodejny určitý nátlak, aby odbyt konkurenčních časopisů přiměřeně snížila, anebo že tomu tak bylo rozuměno, nedá se z obsahu letáku beze všeho dovoditi. Ani druhá náležitost skutkové podstaty § 1 zákona proti nekalé soutěži není zde dána, protože není tak zcela zřejmé, že inkriminované jednání v souzeném případě bylo způsobilé poškoditi žalobkyni.