Rc 13837/1934
Pokud jsou dotčeny přímo soutěžitelské zájmy toho, kdo obchoduje se zbožím vyráběným jinou firmou. Jednáním proti dobrým mravům soutěže jest výroba a prodej padělku, jímž jest využíváno cizí myšlenky a jenž může znehodnotiti dobrou pověst lepšího zboží soutěžitelova. K opodstatnění nároku na odškodné stačí, že jednání žalovaného mohlo vésti k znehodnocení dobré pověsti výrobků žalobcových.
Z odůvodnění.

Žalující firma F. domáhala se na žalovaném Antonínu Sch-ovi. by žalovanému bylo nařízeno, by se zdržel výroby a prodeje papírových koberců, vyráběných jen firmou "Chepa", továrna chemických papírů, společnost s r. o. a žalobkyní do obchodu uváděných, a by byl žalovaný uznán povinným zaplatiti žalobkyni odškodné za utrpěné příkoří. Oba nižší soudy uznaly podle žaloby, odvolací soud z těchto důvodů: Soud prvé stolice shledává nekalou soutěž ve smyslu § 1 zák. proti n. s. v tom, že žalovaný využil ve svůj prospěch výrobní myšlenky firmy "Chepa", jejíž využití žalující straně byla vyhrazena, vyráběje a prodávaje papírové koberce ze zvlášť k tomu upraveného a po celé ploše potištěného papíru na způsob linolea, které dříve, před vynálezem firmy "Chepa", nebyly vyráběny a mají určité praktické a hygienické výhody před podobnými předchozími výrobky z obyčejného balicího papíru s barevnými pruhy. Vezmou-li se za základ zjištění prvého soudu, nemůže býti pochybnosti o tom, že toto jednání žalovaného je skutečně v rozporu s dobrými mravy a tudíž nekalou soutěží po rozumu § 1 zákona, neboť žalovaný zmocňuje se tak lacino pro svůj zisk nákladných pokusů předcházejících výrobě sporného zboží a připravuje tak i výrobce, t. j. firmu "Chepu", která na tuto výrobu poprvé připadla, i žalující stranu výrobky ty na trh přivádějící o ovoce jich úsilí a práce. Vývody odvolání, že by takto byl zdržován pokrok ve výrobě monopolizací "novinek" ve prospěch určitých podnikatelů a že pouhé zhoršení kvality napodobeného a padělaného zboží vylučovalo nekalou soutěž, jsou sofistickou a nereálnou filipikou, která nestačí k ospravedlnění jednání žalované strany. Že jednání to mělo vzápětí kromě znehodnocení dobré pověsti výrobků firmy "Chepa" a žalobkyně špatnější kvalitou přirozeně i materiální újmu poklesem možného zisku z výroby a z prodeje papírových koberců, o něž zde jde, je zřejmé a zakládá proto i nárok žalující strany na odškodné ve smyslu § 16 zák. proti n. s., jenž jí proto právem byl přiznán. Nejvyšší soud nevyhověl dovolání.

Důvody: Odvolací soud správně dovodil, že strany jsou soutěžiteli ve smyslu § 46 zákona proti nekalé soutěži. Nesejde na tom, že žalobkyně v papírnickém oboru obchoduje a žalovaný podle svého tvrzení hlavně vyrábí, protože i tak byl by zde poměr soutěžitelský. nevadí ani to, že se zákaz výroby a prodeje týká zboží, se kterým žalobkyně jen obchoduje, které však vyrábí firma "Chepa". Jsou přímo dotčena hospodářské a soutěžní zájmy žalobkyně, ježto bylo vzato za prokázáno, že firma "Chepa" jako výrobce, nemajíc kapitálu k zavedení svého výrobku, předala žalobkyni, jež měla dobře zavedený velkoobchod s papírem a potřebný kapitál, výhradní prodej výrobků pro Československou republiku, že pak žalobkyně do obchodu investovala kapitál, provedla příslušnou reklamu a výrobky na základě toho prodávala. Žalobkyně jako soutěžitelka uplatňuje vlastním jménem svůj právní nárok na ochranu podle zákona proti nekalé soutěži, nečiní tak jménem firmy "Chepa" a není třeba by jí byla tato firma nějaký žalobní nárok postupovala. Právem poukazují nižší soudy k tomu, že nesejde na tom, má-li firma "Chepa" nebo žalobkyně také nárok na ochranu podle patentního práva, nýbrž že případ posuzovati jest jen z hlediska zákona proti nekalé soutěži. Z tohoto hlediska, kde se posuzuje jednání žalovaného a způsob i chvalitebnost nebo zavržitelnost tohoto jednání, nesejde ani na tom, mohlo-li by tu jíti o nový vynález, který by mohl být předmětem ochrany podle patentního zákona, protože předmětem posouzení jest právě jen jednání žalovaného v hospodářském a soutěžním styku. Tu pak nesejde ani na tom, že nejde zrovna o otrocké napodobení, nýbrž jak znalci uvedli, o nešikovný, nedokonalý padělek; neboť i takovým paděláním využívá žalovaný přece jen cizí myšlenky na úkor žalobkyně k neoprávněnému svému prospěchu a nadto může také, jak k tomu právem poukazuje odvolací soud, takovým padělkem znehodnotiti i dobrou pověst lepšího zboží žalobkyně. Ani hlediska národohospodářská a umožnění a ochrana pokroku ve výrobě a v obchodu nemluví pro žalovaného, nýbrž proti němu. Pokrok byl by spíše ohrožen, kdyby se připouštělo, by ten, kdo přichází s lepší věcí, směl býti nekalou soutěží připraven o ovoce své činnosti tím, kdo by nové myšlenky využil a přišel do soutěže s méněcennými padělky. Nejde o monopol na výrobu, protože se žalovanému nebrání, by ve stejném oboru hledal nové cesty, ale nesmí se omeziti na to, aby využíval cizí myšlenky na cizí úkor a k svému nezaslouženému prospěchu. Nejde tedy ani v souzeném případě o vyloučení nebo znemožnění soutěže, nebo o soutěž jen nepohodlnou, nýbrž o vyloučení soutěže nekalé. Pokud jde o nárok na odškodné za utrpěné příkoří, je sice jeho podmínkou, že žalovaný věděl nebo musil při náležité opatrnosti věděti, že jeho jednání je způsobilé poškoditi soutěžitele. Z celého skutkového děje, jak byl zjištěn procesním soudem, a podle povahy věci nelze však o tom pochybovati, že žalovaný o takové možnosti věděti musil, ba že v tom byla právě hospodářská příčina jeho jednání, aby si na úkor žalobkyně zjednal nezaslouženou výhodu; plyne to také z toho, že obhajobu omezil jenom na to, že prý nejde o nějakou novou myšlenku a že tedy jeho jednání je z hlediska zákona proti nekalé soutěži nezávadné. Že zde v konkrétním případě byla taková možnost způsobiti žalobkyni příkoří, vyložil správně odvolací soud, poukázav k tomu, že jednání žalovaného mohlo vésti též k znehodnocení dobré pověsti výrobků žalobkyně, což stačí k opodstatnění nároku na odškodné.