Rc 13757/1934
Škrtání nebo přetiskování závadných míst v letáku nestačí vždy k zamítnutí žaloby domáhající se zdržení se uveřejňování nesprávných údajů. S hlediska § 2 zák. proti nek. soutěži nezáleží na tom, zda dodatek ke jménu soutěžitele lze uznati za vhodný s hlediska § 44 živn. řádu. Dodatek k firmě (ke jménu), sloužící k bližšímu označení podniku, nepříčí se nutně § 2 zák. proti nekalé soutěži.
Z odůvodnění.

Žalující firmy se domáhaly na žalovaném Jaroslavu P-ovi, zámečnictví v Pardubicích, by bylo uznáno právem, že žalovaný jest povinen zdržeti se uveřejňování nesprávných údajů, že jest továrnou v Praze a Pardubicích, že má jméno Rollo, a že jest povinen odstraniti tento závadný stav. Odvolací soud uznal žalovanou stranu povinnou zdržeti se uveřejňování nesprávných údajů, jako by byla továrnou v Praze a v Pardubicích a povinnou odstraniti tento závadný stav, jinak napadený rozsudek potvrdil.

Důvody: Především jest zdůrazniti, že pro rozsah rozsudečného výroku je směrodatný jen doslov žalobního návrhu a ten se domáhá jen zdržovacího a odstraňovacího příkazu ohledně nesprávných údajů, že jest žalovaný podnik továrnou v Praze a v Pardubicích a že má jméno firmy "Rollo". Dále jest zdůrazniti, že pozastavené údaje stíhány jsou, třeba že to v žalobě výslovně nebylo řečeno, jen s hlediska § 2 zák. proti nekalé soutěži jako nekalá reklama, kterou si žalovaná strana na úkor soutěžitelů dělá tím, že o svém podniku rozšiřuje tvrzení, nesrovnávající se se skutečnými poměry a způsobilé vzbuditi u průměrného, neinformovaného zákaznictva nesprávnou představu o rozsahu a výkonnosti závodu jejího, takže zejména § 11 cit. zák. nepřichází vůbec v úvahu, neboť o zásahu do cizích práv používáním slova "Rollo" k označení podniku nebo zboží nelze mluviti. Žalující strana shledává nekalou soutěž v tom, že žalovaný používá tohoto slova jako firmy, pokud se týče jako firemního dodatku, ačkoli, nejsa protokolovaným obchodníkem, nemá na vedení firmy vůbec právo a zejména na používání firmy, záležející ve jméně fantastickém, vyhraženém prý společnostem akciovým a s obmezeným ručením, nebo-li, že žalovaný takovým označováním svého závodu vzbuzuje o něm klamnou představu, jako by byl podnikem rozsáhlejším a protokolovaným. Je sice správné, že podle obchodního zákona protokolované firmy smí používati jen kupec plného práva, vyhovující příslušným předpisům daňovým a že kupci jednotlivci firemní dodatek podobného rázu nebyl by ani dovolen, a jest rovněž pravdou, že podle předpisu živnostenského řádu snad rovněž označování živnosti žalovaného slovem "Rollo" mohlo by a snad dokonce již bylo pozastaveno, avšak to vše není rozhodným při řešení otázky, zda se tím žalovaný dopouští nekalé soutěže podle § 2 zákona. Jisto jest, že o těchto zákonných předpisech nemá dostatečné a přesné vědomosti, že nerozeznává s hlediska svých zájmů mezi firmou protokolovanou a neprotokolovanou, mezi závodem jednotlivce a závodem společenským, že bonita, výkonnost a oblíbenost podniku s těmito okolnostmi není a nemusí býti v souvislosti, že fakticky různé závody, protokolované i neprotokolované, používají k označení svých stanovišť a výrobků různých štítů, přívěšků a přízvisek a že i menší řemeslník může míti pro své zboží úředně chráněnou známku a na ni ve spojení se svým podnikem se různým způsobem odvolávati. Činil-li tak žalovaný, prohřešoval se snad proti některým předpisům a může proto býti stíhán, avšak neškodil tím ještě svým soutěžitelům a nevzbuzoval tím u společných zákazníků na jich úkor klamné představy o svém podniku, neboť průměrný zákazník při volbě objednávky na tyto momenty váhu neklade a faktický rozsah a výkonnost podniku od nich také nezávisí, neboť může zručný a spolehlivý řemeslník obsloužiti svého zákazníka lépe než skomírající snad již podnik prot. akc. společnosti neb společnosti s ruč. obm. a označení "Rollo" pravdivě označuje způsob podnikání žalovaného, t. j. výrobu svinovacích rolet a příbuzných zařízení. Naproti tomu však právem jest vytýkáno nesprávné právní posouzení, pokud jde o pozastavené údaje toho obsahu, že podnik žalovaného je továrnou se sídlem v Praze a v Pardubicích. Příslušný údaj v prospektech, naznačující, že jde o továrnu v Pardubicích, která má kancelář, sklady a montážní dílny v Praze, odporuje tedy skutečnosti a je nepravdivý a klamný ve smyslu § 2 zák. proti nek. sout. Jde nyní o to, zda žalovaného vyviňuje, že žalovaný závadných prospektů sice dále používá a používal, že však v nich pozastavené údaje škrtal neb razítkem přetiskoval. Nejvyšší soud nevyhověl dovolání ani té ani oné strany. Důvody : Nesejde na tom, lze-li pozastavený dodatek ke jménu žalovaného uznati za vhodný s hlediska § 44 živnostenského řádu, nýbrž jde jen o to, zda se onen dodatek "Rollo" příčí předpisům § 2 zákona proti nekalé soutěži. Odvolací soud právem poukazuje k tomu, že tento dodatek je potud pravdivý, že označuje způsob (druh) podnikání žalovaného, to je výrobu svinovacích rolet a příbuzných zařízení, jak sami žalobci uznávají. Správně uvádí odvolací soud, že i neprotokolovaní obchodníci a živnostníci používají k označení svých stanovišť a výrobků různých dodatků v souvislosti s předmětem podniku. Z takových dodatků nemusí však býti usuzováno jen na rozsah podniku. Podle letáků ke spisům připojených nejde vůbec o nějaké firmování neb o nějaké jméno, nýbrž jen o dodatek k firmě, případně ke jménu, k bližšímu označení podniku, jakýž u protokolovaných obchodníků připouští čl. 16, druhý odstavec obch. z. a jakýž ani podle § 44 živnostenského řádu nemusí býti vždy nepřípustný.