Rc 13544/1934

Z odůvodnění.

Žalující společenstvo stavitelů domáhalo se na žalovaném staviteli, by byl uznán povinným v rozsahu jím provozovaného řemesla zdržeti se i sám, i svými zaměstnanci ústních a písemných projevů, jakož i jednání, která jsou v rozporu s dobrými mravy soutěže a znějí v ten smysl, že se zavazuje bezplatně k vykonávání prací stavebně technických, dále, aniž by znal podklady nabídky konkurenční, nabízí pod ceny ostatních soutěžitelů tím, že se zavazuje k poskytnutí slevy a jinakých výhod stavbychtivým. Procesní soud prvé stolice uznal podle žaloby.

Důvody:

Odporuje dobrým mravům soutěže, když stavitel technické práce, zhotovení náčrtků a rozpočty a technickou poradu, jakožto zcela neúplatné a nezávazné nabízí. Neméně odporuje dobrým mravům soutěže, když stavitel obchází po domech všech stavbychtivých určitého místního obvodu, po případě dává obcházeti a aniž by znal nabídky konkurence a jejich základy kalkulační, zcela všeobecně prohlašuje, že poskytne na jemu zcela neznámé ceny konkurenční slevu 10 % při stejném provedení a jakosti materiálu. Taková nekalá nabídka sleduje výlučně účel, by systematickým a plánovitým podbízením konkurenčních cen bez věcného podkladu spolusoutěžitelé byli poškozeni a by jim již přislíbené nebo dokonce udělené příkazy byly odňaty a na podbízitele převedeny. Takový postup jest samozřejmě způsobilý poškoditi spolusoutěžitele co nejtíže a jest v příkrém rozporu s dobrými mravy soutěže. Jelikož zaměstnanec žalovaného, stavbyvedoucí Josef Č. jednal za účelem soutěže majitele podniku a jednání ona předsevzal u provozu podniku žalovaného, ručí žalovaný jako majitel podniku v plném rozsahu za toto jednání svého zaměstnance (§ 17 zák. proti nekalé soutěži). Odvolací soud napadený rozsudek potvrdil. Nejvyšší soud nevyhověl dovolání. Důvody: Správně oba nižší soudy poukázaly k tomu, že nešlo jen o nezávadné předchozí porady a vysvětlení, která nemusí býti úplatná, nýbrž že nekalé jednání směřující proti dobrým mravům soutěže a způsobilé poškoditi soutěžitele spočívá ve zjištěném jednání žalovaného, který obcházel zákazníky a hleděl je získati bez ohledu na to, že již byli jednali s jinými podnikateli, a při tom že nabízel všeobecně značné slevy proti konkurenci, aniž znal její kalkulaci, a že tak činil s rozmyslem a plánovitě. Takové jednání nelze ospravedlniti ani úvahami hospodářskými, jež žalovaný rozvádí v dovolání.