Rc 13454/1934
Kdo převzal obchodní podnik jest oprávněn uváděti to v inzerátech, třebaže nepřevzal firmu.
Z odůvodnění.
Oba nižší soudy žalobu zamítly, odvolací soud z těchto důvodů : Poněvadž je zjištěno, že žalovaný v roce 1920 skutečně převzal od Evžena Š-a jako celek jeho obchodní podnik pro malbu na skle, byl oprávněn ve svých inzercích na tuto pravdivou skutečnost poukázati, jakž učinil v časopise D. slovy "Ateliér pro sklomalbu převzat od firmy E. Š." anebo v časopise N. v závorce uvedenými slovy "dřívější závod E. Š." Žalovaný musí ovšem užívati správného znění své firmy, nad čímž bdí firemní soud, ale tím není řečeno, že nesmí poukázati k tomu, od koho závod převzal pokud se týče čí závod dříve byl. Žalovaný svým v žalobě uvedeným inzerováním nemohl nikoho oklamat, protože jeho údaje byly pravdivé a žalobce skutečně závod od Evžena Š-a koupil a převzal. Nejvyšší soud nevyhověl dovolání.
Důvody : Jest sice pravda, že žalobou zdržovací lze potlačovati i jednání, jež se jednajícímu zdá býti bezvadné, nezávažné, tedy, i když tu není subjektivního zavinění, a že stačí objektivní způsobilost poškoditi, oklamati, zjednati přednost při soutěži, způsobilost přivoditi záměnu atd. Ale právě po stránce objektivní nelze žalovanému nic vytýkati, ano bylo zjištěno, že pozastavené údaje jsou pravdivé, tedy nejsou způsobilé oklamati a tím zjednati podniku žalovaného přednost na úkor jiných soutěžitelů. Kdyby mělo ke skutkové podstatě nekalé soutěže podle § 2 zákona čís. 111/1927 Sb. z. a n. stačiti to, co vytýká žalobce žalovanému, bylo by nekalou soutěží i každé použití staré firmy nabyvší během let dobrého zvuku, i když by byly splněny všecky podmínky čl. 22 obch. zák. a bylo by nekalou soutěží i to, že se žalobce označil ve svém insertu v témž listě jako bývalý dílovedoucí firmy E. Š., neboť i tu je zřejmá snaha žalobcova uplatniti jistou souvislost svého závodu s podnikem Š-ovým, v němž se žalobce uplatnil jako dílovedoucí.