Rc 13344/1934
Odporuje dobrým mravům soutěže (§ 1 zák.), bylo-li zákazníku místo objednaného zboží určité značky dáno zboží jiné s ujištěním, že to jest skutečně zboží žádané značky. Nevyžaduje se tu zvláštní úmysl soutěžitelský. K zodpovědnosti zaměstnavatelově za činy zaměstnanců (§ 17 zák.) se nevyhledává, by jim je zaměstnavatel přikazoval.
Z odůvodnění.

Žalující firma B., továrna na oplatky v Karlových Varech, domáhala se na žalovaném majiteli hotelu, by pro budoucnost neprodával ve svém podniku oplatky jiné, než oplatky "B-ové". Procesní soud prvé stolice uznal podle žaloby.

Důvody: Soud vzal za prokázáno, že si Gertruda E-ová objednala v létě 1930 v hotelu žalovaného u vrchního číšníka "B-ovy oplatky", že číšnice oplatky svědkyni přinesla a na otázku svědkyně, zda jsou to oplatky "B.", odpověděla kladně. Cena oplatek byla velmi vysoká, oplatky nebyly dobré, a bylo zjištěno, že nešlo o oplatky "B.", protože neměly obchodní vignetu žalobcovu. Jest tedy zjištěno, že v podniku žalovaného místo oplatek "B." byly prodávány oplatky jiné výroby. Takové jednání jest s to žalobce jako výrobce oplatek, tedy soutěžitele, poškoditi, při čemž jest lhostejno, zda tu byl ten úmysl čili nic. Žalovaný zodpovídá za jednání svých zaměstnanců podle § 17 zákona ze dne 15. července 1927 čís. 111 Sb. z. a n. Mohl tudíž býti žalován na zanechání onoho jednání, neboť není pochyby, že prodej jiné než výslovně žádané známky jest v rozporu s dobrými mravy soutěže. Aby žalovaný sám musel býti v soutěži se žalobcem, se podle § 1 cit. zák. nevyžaduje. Jest samozřejmě vyloučeno, že by pouhá záměna, pouhý omyl mohl činiti odpovědným podle § 1 nebo 11 cit. zák. V tomto směru vzal soud za prokázáno, že v podniku žalovaného byly prodávány oplatky různé výroby a různých známek, že však jsou vesměs uschovány v plechové krabici a odtud vydávány. Při tomto postupu je nebezpečí záměny značné. Má-li zákazník právo objednávati si zboží určité značky, nesmí mu býti dodáváno zboží jiné značky nebo bez ní. Právě u prvotřídního hotelu se předpokládá, že taková přání zákazníků dojdou přesné pozornosti a opomenutí péče opravňuje soutěžitele žádati za odpomoc (§ 1 zák. proti nekalé soutěži). Odvolací soud napadený rozsudek potvrdil. Důvody: V tom, že při prodeji oplatek na místě zboží výslovně žádaného prodáno bylo zboží jiné s ujištěním, že je to zboží žádané značky, spatřuje i odvolací soud shodně se soudem prvé stolice jednání příčící se dobrým mravům soutěže, způsobilým soutěžitele, žalobce, poškoditi, neboť nemůže býti pochybnosti o tom, že tím není jen ošálen po případě i poškozen konsument, o kterého tu nejde, nýbrž je jím dotčena i soutěžitelská firma, jejíž zboží bylo žádáno, ježto přišla tím o výdělek, který by jí připadl, kdyby bylo prodáno zboží její, a byla tím neb aspoň mohla tím býti poškozena i její dobrá pověst, pakliže podstrčené zboží kupitele ať právem anebo neprávem neuspokojilo. Je lhostejno, zda se činu, o který jde, dopustil majitel podniku sám či někdo z jeho personálu, a to vzhledem k jasnému ustanovení § 17 cit. zák., ať již s jeho vědomím, nebo bez něho a ať se to stalo jen nedopatřením neb omylem neb úmyslně nebo z nedbalosti, ježto § 1 cit. zák. vyžaduje jen objektivní jednání bez ohledu na subjektivní motiv. I jednání bezděčné opravňuje jím dotčeného soutěžitele k tomu, by se bránil možnému jeho opakování.