Rc 13073/1933
Není závady, by výrobce (pekař) nevyrobil pro určitého spotřebitele na jeho objednávku zboží lepší nebo horší jakosti než přichází obvykle do oběhu, jen když neporušil poměr mezi jakostí a cenou, který je určen zvláštními předpisy pro normální provoz a váže všechny soutěžitele.
Z odůvodnění:

Společenstvo pekařských mistrů politického okresu H. domáhalo se na žalovaném pekaři v H., by byl uznán povinným zdržeti se toho, by uváděl do prodeje bílé pečivo, zejména rohlíky a housky menší než v předepsané váze 40 gr při kuse. Procesní soud prvé stolice žalobu zamítl. Důvody: V souzeném případě jde o žalobu zdržovací ve smyslu § 1 zákona proti nekalé soutěži. Ke skutkové povaze případu nekalé soutěže ve smyslu uvedeného paragrafu se vyžaduje jednak, by se jednání, o něž jde, stalo v hospodářském styku, by se jednající dostal v rozpor s dobrými mravy a by jednání bylo způsobilé poškoditi soutěžitele. O tom, že se jednání žalovaného stalo v hospodářském styku, nelze pochybovati. Nelze však tvrditi, že se žalovaný svým zjištěným jednáním dostal v rozpor s dobrými mravy soutěže a že jednání toto bylo způsobilé poškoditi soutěžitele, neboť žalovaný nezmenšil váhu pečiva za tím účelem, by mohl soutěžiti s ostatními pekaři pro dodávku ve velkém za menší než obvyklou cenu, nýbrž, jak zjištěno, vyhotovil na objednávku pro cirkus Kludský zboží odpovídající kvalitou a kvantitou objednávce a nabídnuté ceně, což mohl jeden každý z pekařů v H. učiniti, a nepoškodil tím nikoho z nich, neboť jeden každý z nich mohl na nabídku Kludských přistoupiti, jak na ni přistoupil žalovaný, a nelze v jeho jednání spatřovati nekalou soutěž ve smyslu § 1 zák. proti nekalé soutěži, to tím méně, když posudkem znalce v trestním řízení jest zjištěno, že zbožím žalovaným cirku Kludského dodané odpovídalo úplně jeho ceně. Odvolací soud napadený rozsudek potvrdil.

Důvody: V tomto činu žalovaného nelze shledati nekalou soutěž ve smyslu zákona o nekalé soutěži, poněvadž nelze říci, že se žalovaný tímto svým činem dostal v rozpor s dobrými mravy soutěže a že jednáním tím poškodil soutěžitele, an žalovaný ono pečivo dodal výslovně na objednávku svého zákazníka a podle této objednávky (§ 1 zák. ze dne 15. července 1927 čís. 111 Sb. z. a n.). Nejvyšší soud nevyhověl dovolání. Důvody: Podle § 1 zákona ze dne 15. července 1927, čís. 111 Sb. z. a n. může býti žalován žalobou zdržovací, kdo se dostane v hospodářském styku v rozpor s dobrými mravy soutěže jednáním, způsobilým poškoditi soutěžitele. Bylo-li zjištěno, že žalovaný prodal určité množství bílého pečiva vyrobeného co do jakosti, váhy i ceny podle zvláštní objednávky, při čemž cena odpovídala váze a jakosti pečiva, nelze mluviti o rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým poškoditi soutěžitele, t. j. podnikatele, kteří vyrábějí neb prodávají zboží téhož nebo podobného druhu nebo vůbec jsou podnikově činnými ve stejném nebo podobném oboru hospodářském (§ 46 zák. čís. 111/1927 Sb. z. a n.), tedy zejména pekaře. Nikde není vysloven zákaz, že by pekař nesměl vyrobiti pro určitého spotřebitele na jeho objednávku zboží lepší nebo horší jakosti, než obvykle přichází do oběhu. Nesmí při tom arci porušiti poměr mezi jakostí a cenou, který je určen zvláštními předpisy pro normální provoz a váže všechny soutěžitele. Toho, jak již uvedeno, v souzeném případě nebylo.