Rc 12638/1933
Údajem ve smyslu § 10 zákona jsou skutková tvrzení v letácích konsumního spolku, jimiž jsou soukromí obchodníci podezíráni a obviňováni z určitých nemravných a trestných jednání.
Z odůvodnění.

Tři firmy, provozující obchod s kávou, čajem a jiným koloniálním zbožím v T., domáhaly se na žalovaném konsumním spolku v T., jenž provozoval rovněž obchod s koloniálním zbožím, aby žalovaný byl uznán povinným zdržeti se tvrzení, že obchodníci mohou existovati jen, když stále zvyšují ceny, nebo podávají méněcenné zboží nebo nesprávně váží. Procesní soud prvé stolice uznal podle žaloby.
Z odůvodnění:
Podle § 46 tohoto zákona soutěžitelem se rozumí každý podnikatel, který vyrábí nebo prodává zboží téhož nebo podobného druhu nebo vůbec jest podnikově činným ve stejném nebo podobném oboru hospodářském. Není tudíž třeba, by byla v letáku uvedena výslovně jména žalobců, nýbrž stačí, že jde o soutěžitele; že leták byl rozšiřován k vůli soutěži, vyplývá jasně z jeho obsahu. Podle §§ 1 a 15 odst. 1) může každý soutěžitel podati žalobu o zdržení se a odstranění závadného stavu. V souzeném případě jde skutečně o útok společenstevního podnikatele na skupiny soukromých obchodníků, takže se každý jednotlivý spolusoutěžitel může brániti proti takovýmto útokům ve smyslu zákona o nekalé soutěži. Odvolací soud vyhověl částečně odvolání žalovaného.

Důvody: Výtka nesprávného právního posouzení jest opodstatněna v tom směru, že soud prvé stolice v zažalovaném jednání žalované strany shledal též nekalou soutěž podle § 10 zák. o nek. soutěži. Zlehčování ve smyslu tohoto paragrafu předpokládá rozšiřování zlehčovacích tvrzení a údajů o určitém podniku, dostatečně individualizovaném, čemuž v souzeném případě tak není, neboť tu týká se pozastavené tvrzení celé, blíže neoznačené skupiny privátních kupců v protikladu ke konsumním družstvům, pročež také v § 15 odst. 2) vyhraženo jest žalobní právo jen soutěžitelům bezprostředně dotčeným, takže žalobcům chybí tu vůbec aktivní legitimace k žalobě. Skutková podstata nekalé soutěže podle § 1 zákona o nekalé soutěži je tudíž v žalovaném postupu žalované strany splněna a soud prvé stolice proto právem žalobě v tomto bodu vyhověl. Naproti tomu nemůže odvolací soud souhlasit se soudem prvé stolice v tom, že žalobci mají též oprávněný nárok na veřejné odvolání a na peněžité odškodné. Veřejné odvolání nemůže jim býti přiznáno již proto, že nejde tu o § 10 zák. o nek. soutěži, odškodné pak proto, že rozšířením všeobecně znějících letáků nebyla specielně jim ještě žádná konkrétní neb prokazatelná škoda způsobena, a neutrpěli též žádného takového osobního příkoří neb takové osobní újmy, která by vyžadovala také peněžitého zadostiučinění ve smyslu zákona. Nejvyšší soud nevyhověl dovolání. Důvody: Odvolací soud má za to, že obsah letáku lze podřaditi pod ustanovení § 1 zák. proti nekalé soutěži a vylučuje použití § 10. Žalovaná strana nebrojí tak ani proti tomuto posouzení, jako spíše proti tomu, že odvolací soud uznal žalovanou za soutěžitele žalobců a že těmto neprávem přiznal aktivní legitimaci. Než tu právě padá na váhu, že letáky závadného obsahu byly rozšiřovány v T. a okolí. Podle povahy věci dotýkaly se tedy morálně i hospodářsky zájmů právě obchodníků z této oblasti, k nimž nesporně náležejí také podniky žalující. Bylo by tu již proto dosti podkladu také pro použití § 10 cit. zák., protože je tu okruh dotčených podniků již dosti zřetelně vymezen. Než otázku tu netřeba blíže probírati, protože správné je již posouzení podle § 1 cit. z. Dovolací soud dovodil již v četných rozhodnutích, že údajem ve smyslu § 10 mohou býti také osobní názory a mínění; v souzeném případě jde však, jak správně uvádí procesní soud, o skutková tvrzení, kterými soukromí obchodníci jsou podezíráni a obviňováni z určitých nemravných a trestních jednání; podle toho, kde byly letáky rozšiřovány, jsou tím dotčeni také žalobci a právem poskytují jim soudy právní ochranu, ana žalovaná strana ani netvrdí, že by výtky, pokud jde o žalobce, byly pravdivé. Má-li snad jednání žalované strany také ještě jiné pozadí než hospodářské, je zcela nerozhodné.