Rc 11810/1932
Řízení o prozatímním opatření není určeno k tomu, aby v něm odpůrce uplatňoval námitky proti nároku (nedostatek pasivního oprávnění odpůrce a v případě § 10 odst. 1 zákona proti nekalé soutěži důvěrnost sdělení). Rozhodnutí o prozatímním opatření závisí jen na osvědčení ohrožení a po případě na osvědčení nároku, jež má obojí podati strana ohrožená. Ani vyjádření (výslech) odpůrce ohrožené strany neslouží k tomu, by bylo projednáváno o námitkách proti nároku a by provedeno bylo o nich osvědčení.

K osvědčení nároku podle § 10 odst. 1 zákona proti nekalé soutěži stačí osvědčení, že se čin stal za účelem soutěže, a že údaje o poměrech podniku jsou způsobilé podnik poškoditi. Nevyžaduje se osvědčení, že údaje o poměrech podniku jsou nepravdivé.
Z odůvodnění.
K zajištění nároků žalobce na zdržení se nekalé soutěže povolil soud prvé stolice prozatimní opatření. Rekursní soud zrušil napadené usnesení a uložil prvému soudu, by, doplně řízení, o návrhu na povolení prozatimního opatření znovu rozhodl.

Nejvyšší soud zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu soudu, by znovu rozhodl o rekursu bez ohledu na důvod, pro který zrušil usnesení prvého soudu.

Důvody:

Rekursní soud zrušil usnesení prvého soudu jednak proto, že prvý soud neprovedl osvědčení, jež se týkala nároku, a to jednak osvědčení o nepravdivosti tvrzení, že sběrny jsou škodlivé pro prosperitu žalobkyně, jednak o oprávnění žalovaných Dr. N-a a N-a k podpisu za první žalovanou, dále o tom, zda podepsali za sebe, či za první žalovanou, a posléze, o namítané důvěrnosti dopisu ze dne 16. února 1931. Všechny tyto okolnosti jsou předmětem námitek žalovaných. Řízení o prozatimním opatření není určeno k tomu, by v něm odpůrce uplatňoval námitky proti nároku a by se o těchto námitkách prováděla osvědčení. Rozhodnutí o prozatimním opatření závisí jen na osvědčení ohrožení podle § 381 ex. ř. a po případě na osvědčení nároku. To i ono osvědčení má podati strana ohrožená. I když byl odpůrce ohrožené strany vyzván k vyjádření o návrhu na prozatimní opatření, po případě o něm vyslýchán, nebylo v tomto období řízení místa k tomu, by se projednávalo o námitkách proti nároku a prováděla se o nich osvědčení. Osvědčení nároku je věcí ohrožené strany, jen to se provádí za účelem povolení prozatimního opatření, ale nikdy nelze prováděti osvědčení nabízená odpůrcem k důkazu jeho námitek. Proto rekursní soud neprávem nařídil provádění osvědčení o tom, co proti nároku namítali odpůrci. Mylně nařizuje tedy provádění osvědčení výtahem z rejstříku o namítaném nedostatku pasivní legitimace žalovaných a o namítané důvěrnosti dopisu. Rovněž neprávem zrušil rekursní soud usnesení prvního soudu z důvodu, že nebylo provedeno osvědčení o nepravdivosti tvrzení, že systém sběren je škodlivý. Toto tvrditi má podle § 10 zákona proti nekalé soutěži strana žalovaná, tedy odpůrce strany ohrožené a proto také ani ohrožená strana nemusí nepravdivosti osvědčovat. K osvědčení nároku podle § 10 odst. 1) zákona proti nekalé soutěži stačí osvědčení toho, že se čin stal za účelem soutěže, a že údaje o poměrech podniku jsou způsobilé podnik poškoditi. Aby si soud mohl učiniti úsudek, zda tvrzení ohrožené strany v těchto směrech nárok osvědčují, nebylo třeba zjišťovati okolnosti namítané odpůrci, jichž rozbor jest ponechati sporu, jehož výsledku nemá se prozatímním opatřením předbíhati (srov. nál. čís. 8193, 9221, 9659 a 9665 Sb. n. s.). Kdyby soud povolující prozatímní opatření měl prováděti i osvědčení námitek proti ohroženému nároku, pozbylo by prozatimní opatření pravidelně smyslu, protože by řízení bylo zdrženo a zdraženo docela zbytečně a musilo by se minouti s cílem, by rychlým zákrokem zabezpečilo mír mezi stranami ohledně sporného nároku. K povolení prozatimního opatření stačí osvědčení a nežádá se plný důkaz. Dokonce nedostatečné osvědčení lze nahraditi jistotou. Soud nepovolí prozatímní opatření, je-li již podle výsledku řízení a osvědčování zřejmo, že ohrožený nárok není po právu, a že tedy žalobě nemůže býti ani vyhověno. Ale není-li stav takový a je-li jen osvědčení nedostatečné, může povoliti prozatimní opatření proti jistotě, když poměry toho vyžadují, podle § 381 ex. ř.