REPUBLIKY 78 INS 8077/2012
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY 78 INS 8077/2012 178 ICm 1566/2013 29 ICdo 11/2018 83

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem vprávní věci žalobkyně MUDr. Julie Wernerové, narozené 20. srpna 1954, bytem V Rumburku, Malá 311/9, PSČ 408 01, zastoupené Mgr. Petrou Fenikovou, advokátkou, se sídlem V Praze 2, Bělehradská 572/63, PSČ 120 00, proti žalované JUDr. Lucii Marešové, se sídlem v Praze 1, Vodičkova 32, PSČ 110 00, jako insolvenční správkyni dlužníka S W STEEL s. r. o., o určení pravosti pohledávky, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 178 ICm 1566/2013, jako incidenční spor vinsolvenční věci dlužníka S W STEEL s.r.o., se sídlem v Praze 5, Na Cihlářce 8, PSČ 150 00, identifikační číslo osoby 25089013, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 78 INS 8077/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu vPraze ze dne 15. srpna 2017, č. j. 178 ICm 1566/2013, 102 VSPH 714/2015-73 (MSPH 78 INS 8077/2012), takto:

1. Dovolání se odmítá.

II. Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Odůvodněnt

[1] Rozsudkem ze dne 9. června 2015, č. j. 178 ICm 1566 /2013-44, Městský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ):

1/ Zamítl žalobu, kterou se žalobkyně (MUDr. Julie Wemerová) domáhala vůči žalované (JUDr. Lucii Marešové, jako insolvenční správkyni dlužníka S W STEEL s. r. o.) určení, že pohledávky žalobkyně přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka S W STEEL s. r. o. ve výši 350.000 Kč a 100.000 Kč jsou po právu (bodl. výroku).

2/ Určil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod 11. výroku).

[2] K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 15. srpna 2017, č.j. 178 ICm 1566/2013, 102 VSPH 714/2015-73 (MSPH 78 INS 8077/2012):

1/ Změnil rozsudek insolvenčního soudu tak, že žalobě vyhověl (první výrok).

2/ Určil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

[3] Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, jehož přípustnost vymezuje, tak, že:

Dovolání je přípustné, neboť napadené rozhodnutí je v právní moci a nelze proti němu uplatnit žádný z řádných opravných prostředků .

[4] Odvolacímu soudu vytýká dovolatelka nesprávné právní posouzení věci a požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

[5] Podle ustanovení % 241a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), je obligatorní náležitostí dovolání požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle 5 237 o. s. ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu ustanovení 5 237 o. s. ř. (či jeho části).

[6] K vymezení přípustnosti dovolání srov. především usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Srov. ostatně též stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017, sp. zn. Pl ÚS-st. 45/16, uveřejněné pod číslem 460/2017 Sb.

[7] Údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, se z dovolání (posuzováno podle jeho obsahu) nepodává.

[8] Předseda senátu Nejvyššího soudu (% 243f odst. 2 o. s. ř.) proto dovolání odmítl podle ustanovení % 243c odst. 1 věty první o. s. ř., neboť neobsahuje vymezení toho, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (% 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat.

[9] Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení 5 243c odst. 3, 5 224 odst. 1 a 5 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalované bylo odmítnuto a ve vztahu k žalobkyni platí, že ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci [š 202 odst. 1 věta první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona)],

[10] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (ve znění účinném od 1. ledna 2014 do 29. září 2017) se podává zbodu 2., článku 11, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Srov. ktomu dále (ve vazbě na skutečnost, že incidenční spor byl zahájen před 1. lednem 2014) i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. května 2014, sen. zn. 29 ICdo 33/2014, uveřejněné pod číslem 92/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 22. ledna 2018

JUDr. Zdeněk Krčmář v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafaj ová, DiS.