č. j. Pst 9/2005-19

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové, JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: Vláda České republiky, se sídlem Praha 1, nábř. E. Beneše 4, proti odpůrci: Východoevropskému národnostnímu politickému hnutí v ČR, se sídlem Sokolov, Hornická 1415, v řízení o návrhu na rozpuštění politického hnutí,

takto:

I. Politické hnutí Východoevropské národnostní politické hnutí v ČR se rozpouští.

II. Navrhovateli s e n e p ř i z n á v á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Likvidátorem se u r č uj e Mgr. Radslav Janeček, advokát se sídlem Brno, Cejl 20.

Odůvodnění:

Dne 24. 3. 2005 podal u Nejvyššího správního soudu navrhovatel návrh na rozpuštění politického hnutí Východoevropské národnostní politické hnutí v ČR na základě § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (dále jen zákon o politických stranách ), který odůvodnil tím, že odpůrce ani po pozastavení činnosti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2003, sp. zn. 11 Zp 29/99 neučinil žádné kroky k odstranění závadného stavu, který byl důvodem rozhodnutí soudu o pozastavení jeho činnosti, přičemž nadále nepředkládal Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky výroční finanční zprávy, a to za roky 2002 a 2003.

Odpůrce nevyužil možnosti se k návrhu vyjádřit.

Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 1. 2003, sp. zn. 11 Zp 29/99 vyplývá, že činnost odpůrce byla pozastavena proto, že nesplnil zákonnou povinnost stanovenou v § 18 odst. 1 zákona o politických stranách, když nepředložil Poslanecké sněmovně v zákonné lhůtě a dle hledisek stanovených zákonem výroční finanční zprávy za roky 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 a 2001. Citované usnesení Nejvyššího soudu nabylo právní moci dne 28. 3. 2003.

Podle ustanovení § 13 odst. 6 zákona o politických stranách platí, že strana a hnutí mohou být zrušeny rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění, jestliže je jejich činnost v rozporu s ustanoveními § 1 až § 5 zákona o politických stranách nebo jestliže i po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o pozastavení činnosti strany nebo hnutí trvají skutečnosti, pro které byla jejich činnost pozastavena. V rozhodnutí o rozpuštění strany a hnutí určí soud současně likvidátora, kterým nesmí být osoba, jež byla členem této strany a hnutí.

Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o politických stranách může při pozastavení činnosti strana a hnutí činit pouze úkony zaměřené na odstranění stavu, který byl důvodem k rozhodnutí soudu o pozastavení jejich činnosti, a to nejdéle po dobu jednoho roku. Trvají-li i nadále skutečnosti, pro které byla činnost strany pozastavena, podají orgány uvedené v § 15 tohoto zákona žalobu ve správním soudnictví na rozpuštění strany.

Ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o politických stranách o rozpuštění strany a hnutí rozhoduje na návrh vlády, případně na návrh prezidenta republiky, Nejvyšší správní soud v řízení podle části třetí, hlavy druhé, dílu pátého zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ). Podle § 96 s. ř. s. rozhoduje o návrhu na rozpuštění politické strany nebo politického hnutí soud podle skutkového stavu, který tu je v době rozhodnutí soudu.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že podaný návrh je důvodný, protože odpůrce po pozastavení své činnosti v zákonem stanovené době 1 roku, neučinil žádné úkony k odstranění stavu, který byl důvodem pro rozhodnutí Nevyššího soudu o pozastavení jeho činnosti, tj. nepředložil Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávy za roky 1996 až 2001. Navíc, jak vyplývá z usnesení Poslanecké sněmovny č. 495 ze 16. schůze konané dne 21. 5. 2003 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2002 a z usnesení Poslanecké sněmovny č. 1136 ze 31. schůze konané dne 7. 5. 2004 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2003, nepředložil ani výroční finanční zprávy za roky 2002 a 2003.

Proto Nejvyšší správní soud rozhodl na podkladě návrhu oprávněného subjektu-vlády České republiky-o rozpuštění politického hnutí Východoevropské národnostní politické hnutí v ČR. Ve věci rozhodl soud bez jednání za podmínky souhlasu účastníků (ustanovení § 51 odst. 1 s. ř. s.).

Podle ustanovení § 13 odst. 6 zákona o politických stranách určil Nejvyšší správní soud likvidátorem Mgr. Radslava Janečka, advokáta se sídlem Brno, Cejl 20, který bude postupovat přiměřeně podle předpisů o likvidaci majetku a závazků obchodních společností (§ 12 odst. 4 zákona o politických stranách).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s. ř. s., když úspěšnému navrhovateli podle obsahu spisu náklady řízení přesahující jeho běžnou činnost nevznikly a neúspěšný odpůrce právo na náhradu nákladů řízení nemá.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je přípustná obnova řízení za podmínek uvedených v § 111 a násl. s. ř. s. Návrh na obnovu řízení lze podat k Nejvyššímu správnímu soudu ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy ten, kdo obnovu řízení navrhuje, se dozvěděl o důvodu obnovy. Po třech letech od právní moci napadeného rozhodnutí však může být návrh podán jen tehdy, jestliže byl zrušen trestní rozsudek, jímž byl soud při svém rozhodování vázán.

V Brně dne 7. února 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu