Pst 8/2013-35

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Jana Passera a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: vláda, se sídlem Praha 1, nábř. E. Beneše 4, za kterou jedná na základě pověření JUDr. Václav Henych, ředitel odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, se sídlem nám. Hrdinů 3, Praha 4, proti odpůrci: politické hnutí Zdravé Hradiště, se sídlem Sokolovská 351, Uherské Hradiště, v řízení o návrhu na pozastavení činnosti politického hnutí,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Navrhovateli s e n e p ř i z n á v á náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 18. 3. 2013 podala u Nejvyššího správního soudu vláda (dále jen navrhovatel ) návrh na pozastavení činnosti politického hnutí Zdravé Hradiště ( odpůrce ) podle § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o politických stranách ). Návrh odůvodnil navrhovatel tím, že odpůrce opakovaně nesplnil svoji zákonnou povinnost podle § 18 zákona o politických stranách, neboť nepředložil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR výroční finanční zprávy za roky 2010 a 2011. V této souvislosti navrhovatel odkázal na usnesení Poslanecké sněmovny č. 474 ze 16. schůze konané dne 5. 5. 2011 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2010 a na usnesení Poslanecké sněmovny č. 1136 z 38. schůze konané dne 3. 5. 2012 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2011. Jelikož odpůrce tyto zprávy nepředložil ani dodatečně, lze mít za to, že jeho činnost není v souladu s § 4 písm. a) zákona o politických stranách, podle něhož vznikat a vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí, které porušují ústavu a zákony nebo jejichž cílem je odstranění demokratických základů státu.

Odpůrce ve vyjádření k návrhu uvedl, že nevykazuje žádné příjmy a výdaje, nevyvíjí podnikatelskou činnost. Roční členský příspěvek je stanoven ve výši 100 Kč a při počtu 8 členů činí vybraná částka 800 Kč za rok. Odpůrce proto neměl čím finanční zprávu naplnit a nepředpokládal, že po něm bude požadována. Dne 6. 5. 2013 doručil odpůrce soudu výroční finanční zprávy za roky 2010, 2011 a 2012 včetně účetních závěrek a auditorských zpráv o jejich ověření. Zároveň uvedl, že tyto výroční finanční zprávy odeslal Poslanecké sněmovně Parlamentu.

Tajemnice kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ing. H., ve sdělení ze dne 7. 5. 2013, č. j. PS2013/3969, potvrdila, že odpůrce dne 7. 5. 2013 dodatečně předložil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR výroční finanční zprávy za roky 2010 až 2012.

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 24. 5. 2013 vzal navrhovatel zpět návrh na pozastavení činnosti odpůrce. K tomu uvedl, že odpůrce dodatečně předložil Poslanecké sněmovně Parlamentu výroční finanční zprávy za roky 2010 a 2011 zahrnující náležitosti dle § 18 zákona o politických stranách. Za tohoto stavu nepovažuje navrhovatel podání návrhu na pozastavení činnosti odpůrce za aktuální.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že v daném případě navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Nejvyšší správní soud o zastavení řízení o návrhu na pozastavení činnosti odpůrce.

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů, bylo-li řízení zastaveno. Navrhovatel však má proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení, vzal-li svůj návrh zpět pro pozdější chování odpůrce. O takový případ se jedná i v posuzované věci, neboť navrhovatel vzal svůj návrh zpět proto, že odpůrce až dodatečně v průběhu řízení splnil svou zákonnou povinnost předložit Poslanecké sněmovně PČR výroční finanční zprávy za roky 2010 a 2011 s veškerými zákonnými náležitostmi. Z obsahu spisu ovšem žádné náklady nad rámec běžné činnosti navrhovatele nevyplývají, Nejvyšší správní soud mu tedy náhradu nákladů řízení nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u řádné opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. května 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu