Pst 6/2013-65

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Jana Passera, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Marie Žiškové v právní věci navrhovatele: vláda, se sídlem nábř. E. Beneše 4, Praha 1, za kterou jedná na základě pověření JUDr. Václav Henych, ředitel odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, se sídlem nám. Hrdinů 3, Praha 4, proti odpůrci: politická strana VOLBA PRO KLADNO, se sídlem Na stráni 613, Kladno, v řízení o návrhu na pozastavení činnosti politické strany,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Navrhovateli s e n e p ř i z n á v á náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 18. 3. 2013 podala u Nejvyššího správního soudu vláda (dále jen navrhovatel ) návrh na pozastavení činnosti politické strany VOLBA PRO KLADNO (dále jen odpůrce ) podle § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o politických stranách ). Návrh odůvodnil navrhovatel tím, že odpůrce opakovaně nesplnil svoji zákonnou povinnost podle § 18 zákona o politických stranách, neboť nepředložil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR výroční finanční zprávy za roky 2010 a 2011. V této souvislosti navrhovatel odkázal na usnesení Poslanecké sněmovny č. 474 ze 16. schůze konané dne 5. 5. 2011 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2010 a na usnesení Poslanecké sněmovny č. 1136 z 38. schůze konané dne 3. 5. 2012 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2011. Jelikož odpůrce tyto zprávy nepředložil ani dodatečně, lze mít za to, že jeho činnost není v souladu s § 4 písm. a) zákona o politických stranách, podle něhož vznikat a vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí, které porušují ústavu a zákony nebo jejichž cílem je odstranění demokratických základů státu.

Odpůrce ve vyjádření k návrhu zaslal soudu dne 9. 4. 2013 kopie výročních finančních zpráv za roky 2010, 2011 a 2012, se sdělením, že tyto zprávy v předepsané formě předložil dne 29. 3. 2013 do Poslanecké sněmovny.

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 18. 6. 2013 vzal navrhovatel zpět návrh na pozastavení činnosti odpůrce. K tomu uvedl, že odpůrce dodatečně předložil

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR chybějící ověřené listiny. Za tohoto stavu nepovažuje navrhovatel podání návrhu na pozastavení činnosti odpůrce za aktuální.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že v daném případě navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Nejvyšší správní soud o zastavení řízení o návrhu na pozastavení činnosti odpůrce.

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů, bylo-li řízení zastaveno. Navrhovatel však má proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení, vzal-li svůj návrh zpět pro pozdější chování odpůrce. O takový případ se jedná i v posuzované věci, neboť navrhovatel vzal svůj návrh zpět proto, že odpůrce až dodatečně v průběhu řízení splnil svou zákonnou povinnost předložit Poslanecké sněmovně PČR výroční finanční zprávy za roky 2010 a 2011 s veškerými zákonnými náležitostmi. Z obsahu spisu ovšem žádné náklady nad rámec běžné činnosti navrhovatele nevyplývají, Nejvyšší správní soud mu tedy náhradu nákladů řízení nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u řádné opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. června 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu