Pst 31/2007-41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Vojtěchem Šimíčkem v právní věci navrhovatele: vláda, se sídlem nábř. E. Beneše 4, Praha 1, zast. JUDr. Václavem Henychem, vrchním ředitelem Sekce legislativy a všeobecné správy Ministerstva vnitra, se sídlem Náměstí Hrdinů 3, Praha 4, proti odpůrci: politické hnutí Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu , se sídlem Vaníčkova 9, Ústí nad Labem, v řízení o návrhu na pozastavení činnosti politického hnutí,

takto:

Předposlední odstavec odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2007, č. j.-31, se opravuje a správně zní takto :

Nejvyšší správní soud proto rozhodl na podkladě návrhu oprávněného subjektu-vlády-o pozastavení činnosti politického hnutí Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu , a to z důvodu uvedeného v ustanovení § 18 odst. 1 zákona o politických stranách, přičemž tak učinil se souhlasem účastníků řízení bez nařízení jednání (§ 51 odst. 1 s. ř. s.).

Odůvodnění:

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2007, č. j.-31, bylo rozhodnuto o návrhu vlády na pozastavení činnosti politického hnutí Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích tak, že se činnost politického hnutí Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu pozastavuje.

V důsledku úprav při práci v textovém souboru došlo k chybě v textu odůvodnění. Protože jde o zjevnou nesprávnost, byl na místě postup podle § 54 odst. 4 s. ř. s., podle něhož předseda senátu opraví v rozsudku (usnesení) zjevné nesprávnosti.

Soud si od účastníků nevyžadoval stejnopisy rozhodnutí za účelem opravy, a zvolil formu opravného usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. září 2008

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu