Pst 30/2014-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Tomáše Langáška, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Petra Mikeše a JUDr. Miloslava Výborného v právní věci navrhovatelky: vláda, se sídlem nábř. E. Beneše 4, Praha 1, proti odpůrci: POLITIKA TRADIČNÍCH HODNOT, se sídlem Jilemnická 655/4, Praha 9-Kbely, v řízení o návrhu na pozastavení činnosti politické strany,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků řízení n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 5. 12. 2014 podala u Nejvyššího správního soudu vláda (dále jen navrhovatelka ) návrh na pozastavení činnosti politické strany ( odpůrce ) podle § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o politických stranách ). Návrh odůvodnila tím, že odpůrce opakovaně nesplnil svoji zákonnou povinnost podle § 18 zákona o politických stranách, neboť nepředložil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR úplné výroční finanční zprávy za roky 2012 a 2013. V této souvislosti navrhovatel odkázal na usnesení Poslanecké sněmovny č. 1661 z 53. schůze konané dne 15. 5. 2013 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2012. Jelikož odpůrce tyto zprávy nepředložil ani nedoplnil dodatečně, lze mít za to, že jeho činnost není v souladu s § 4 písm. a) zákona o politických stranách, podle něhož vznikat a vyvíjet činnost nemohou strany a hnutí, které porušují ústavu a zákony nebo jejichž cílem je odstranění demokratických základů státu.

Odpůrce se k návrhu nevyjádřil.

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 27. 1. 2015 vzala navrhovatelka návrh na pozastavení činnosti odpůrce zpět. K tomu uvedla, že odpůrce podáním ze dne 29. 12. 2014 oznámil ministerstvu vnitra své zrušení vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným rozpuštěním ve smyslu § 13 odst. 1 písm. a) zákona o politických stranách. Za tohoto stavu nepovažuje navrhovatelka podání návrhu na pozastavení činnosti odpůrce za aktuální.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že v daném případě navrhovatelka vzala svůj návrh zpět, rozhodl Nejvyšší správní soud o zastavení řízení o návrhu na pozastavení činnosti odpůrce.

O nákladech řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s, podle které nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u řádné opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. února 2015

JUDr. Jan Passer předseda senátu