Pst 18/2013-84

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Jana Passera a JUDr. Petra Průchy, v právní věci navrhovatelky: vláda, se sídlem nábř. E. Beneše 4, Praha 1-Malá Strana, za kterou jedná na základě pověření JUDr. Václav Henych, ředitel odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, proti odpůrkyni: Strana soukromníků České republiky, se sídlem Svornosti 914/29, Praha 5, o návrhu na pozastavení činnosti politické strany,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Navrhovatelce s e n e p ř i z n á v á náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud obdržel dne 18. 3. 2013 návrh vlády na pozastavení činnosti politické strany Strana soukromníků České republiky (odpůrkyně). V návrhu se uvádí, že odpůrkyně v rozporu s § 18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, nepředložila Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávy za roky 2010 a 2011 v úplnosti požadované zákonem. Vláda proto dospěla k závěru, že činnost odpůrkyně je v rozporu s § 4 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

Vláda posléze doručila soudu dne 24. 5. 2013 přípis, kterým vzala svůj návrh zpět z důvodu, že odpůrkyně dodatečně chybějící listiny Poslanecké sněmovně předložila.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Jelikož vzala vláda svůj návrh zpět v plném rozsahu, rozhodl soud dle § 47 písm. a) s. ř. s. o zastavení řízení.

O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. Dle něj nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu jeho nákladů, bylo-li řízení zastaveno. Navrhovatel však má proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení, vzal-li svůj návrh zpět pro pozdější chování odpůrce. O takový případ se jedná i v posuzované věci, neboť vláda vzala svůj návrh zpět proto, že odpůrkyně až dodatečně v průběhu řízení splnila svou zákonnou povinnost. Z obsahu spisu ovšem žádné náklady nad rámec běžné činnosti vlády nevyplývají, soud jí tedy náhradu nákladů řízení nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. května 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu