č. j. Pst 18/2005-34

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: vláda České republiky, Praha 1, nábř. E. Beneše 4 proti odpůrci: politická strana Alternativa 2000, se sídlem Střádalů 26, Ostrava-Kunčičky, zastoupena ustanoveným opatrovníkem D. R., vedoucí kanceláře Nejvyššího správního soudu, v řízení o návrhu na rozpuštění politické strany,

takto:

I. Politická strana Alternativa 2000 s e r o z p o u š t í .

II. Navrhovateli s e n e p ř i z n á v á právo na náhradu nákladů řízení

III. Likvidátorem s e u r č u j e Mgr. Radslav Janeček, advokát se sídlem Cejl 20, Brno.

Odůvodnění:

Dne 24. 3. 2005 podala u Nejvyššího správního soudu vláda ČR (dále jen navrhovatel ) návrh na rozpuštění politické strany Alternativa 2000 (dále jen odpůrce ) podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (dále jen zákon o politických stranách ). Tento návrh odůvodnil navrhovatel tím, že Nejvyšší soud České republiky usnesením ze dne 26. 11. 2002, sp. zn. 11 Zp 5/2001, které nabylo právní moci dne 6. 1. 2003, pozastavil činnost odpůrce, a to pro opakované nesplnění zákonné povinnosti každoročně předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (dále jen PS PČR ) vždy do 1. dubna výroční finanční zprávu (§ 18 odst. 1 zákona o politických stranách), a to jmenovitě za roky 1998 až 2001, přičemž odpůrce nesplnil ani povinnost stanovenou § 10 zákona ve spojení s § 6 odst. 5 zákona oznámit Ministerstvu vnitra, jako orgánu vedoucímu rejstřík politických stran a politických hnutí, informace týkající se ustavení jeho statutárního orgánu. Jelikož odpůrce po pozastavení činnosti neučinil kroky k odstranění závadného stavu (tzn. nepředložil PS PČR výroční finanční zprávy za roky 1998 až 2001) a navíc nepředložil tyto zprávy ani za roky 2002 a 2003, a Ministerstvu vnitra není známa jakákoliv jeho aktivita, je navrhovatel toho názoru, že zákonné podmínky pro rozpuštění odpůrce byly splněny.

V průběhu řízení Nejvyšší správní soud zjistil, že adresát na adrese svého sídla již nesídlí a Nejvyššímu správnímu soudu se nepodařilo zjistit novou adresu sídla odpůrce. Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 28. 11. 2005, č. j.-27, ustanovil odpůrci opatrovníka, D. R., vedoucí kanceláře Nejvyššího správního soudu

Odpůrce se k podanému návrhu nevyjádřil.

Z obsahu spisu soud konstatuje, že z usnesení PS PČR č. 275 ze dne 20. 5. 1999 a z usnesení PS PČR č. 1063 ze dne 30. 5. 2000, vyplývá, že odpůrce nepředložil výroční finanční zprávy za roky 1998 a 1999, a z tohoto důvodu vláda podala dne 13. 2. 2001 Nejvyššímu soudu České republiky návrh na pozastavení činnosti odpůrce. Z usnesení PS PČR č. 1628 ze dne 25. 5. 2001 a z usnesení PS PČR č. 2299 ze dne 3. 5. 2002, vyplývá, že odpůrce nepředložil výroční finanční zprávy ani za rok 2000 a 2001.

Z usnesení PS PČR č. 495 ze dne 21. 5. 2003 se dále zjišťuje, že odpůrce nepředložil výroční finanční zprávu za rok 2002, a z usnesení PS PČR č. 1136 ze dne 7. 5. 2004 dále vyplývá, že odpůrce nepředložil výroční finanční zprávu ani za rok 2003, a z tohoto důvodu PS PČR požádala vládu o rozpuštění dané politické strany.

Shora citovaným usnesením ze dne 26. 11. 2002, sp. zn. 11 Zp 5/2001, Nejvyšší soud České republiky pozastavil činnost odpůrce, neboť bylo prokázáno, že odpůrce skutečně nesplnil zákonem uložené povinnosti, když opakovaně v zákonem stanoveném termínu nepředložil příslušnému orgánu, tj. PS PČR, výroční finanční zprávy, a to za roky 1998 až 2001, a neučinil tak ani později. Odpůrce tak nesplnil zákonnou povinnost stanovenou v ustanovení § 18 odst. 1 zákona o politických stranách, přičemž nesplnění této povinnosti představuje zvláštní a samostatný důvod, pro který může být rozhodnuto o pozastavení činnosti politického hnutí.

Z usnesení PS PČR č. 495 ze dne 21. 5. 2003 se dále zjišťuje, že odpůrce nepředložil výroční finanční zprávu za rok 2002. Obdobné zjištění plyne ve vztahu k roku 2003 z usnesení PS PČR č. 1136 ze dne 7. 5. 2004

K výzvě Nejvyššího správního soudu PS PČR přípisem ze dne 12. 5. 2005, č. j. RV/9.5.2005/5013/305, sdělila, že odpůrce do 12. 5. 2005 nepředložil PS PČR dodatečně své výroční finanční zprávy a nepředložil ani výroční finanční zprávu za rok 2004.

Podle ustanovení § 13 odst. 6 zákona o politických stranách platí, že strana a hnutí mohou být zrušeny rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění, jestliže je jejich činnost v rozporu s ustanoveními § 1 až § 5 zákona o politických stranách nebo jestliže i po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o pozastavení činnosti strany nebo hnutí trvají skutečnosti, pro které byla jejich činnost pozastavena. V rozhodnutí o rozpuštění strany a hnutí určí soud současně likvidátora, kterým nesmí být osoba, jež byla členem této strany a hnutí.

Podle ustanovení § 14 odst. 2 cit. zákona může při pozastavení činnosti strana a hnutí činit pouze úkony zaměřené na odstranění stavu, který byl důvodem k rozhodnutí soudu o pozastavení jejich činnosti, a to nejdéle po dobu jednoho roku. Trvají-li i nadále skutečnosti, pro které byla činnost strany pozastavena, podají orgány uvedené v ustanovení § 15 tohoto zákona žalobu ve správním soudnictví na rozpuštění strany.

Ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 cit. zákona o rozpuštění strany a hnutí rozhoduje na návrh vlády, případně na návrh prezidenta republiky, Nejvyšší správní soud v řízení podle části třetí, hlavy druhé, dílu pátého zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ). Podle ustanovení § 96 s. ř. s. rozhoduje o návrhu na rozpuštění politické strany nebo politického hnutí soud podle skutkového stavu, který tu je v době rozhodnutí soudu.

Na základě shora popsaných skutečností Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že podaný návrh je důvodný, protože odpůrce po pozastavení jeho činnosti v zákonem stanovené době jednoho roku neučinil žádné úkony k odstranění stavu, který byl důvodem pro rozhodnutí Nevyššího správního soudu o pozastavení jeho činnosti, tj. nepředložil výroční finanční zprávy za roky 1998 až 2001. Navíc, jak vyplývá z citovaných usnesení PS PČR č. 495 a č. 1136 odpůrce svoji zákonnou povinnost nesplnil ani ve vztahu k rokům 2002 a 2003, a jak vyplývá z přípisu PS PČR ze dne 12. 5. 2005, č. j. RV/9.5.2005/5013/305, odpůrce stejně tak nepředložil výroční finanční zprávu ani za rok 2004.

Proto Nejvyšší správní soud rozhodl o rozpuštění uvedené politické strany. Ve věci rozhodl soud bez jednání za podmínky § 51 odst. 1 s. ř. s..

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s. ř. s., když úspěšnému navrhovateli náklady řízení nevznikly.

Podle ustanovení § 13 odst. 6 zákona o politických stranách určil Nejvyšší správní soud likvidátorem Mgr. Radslava Janečka, advokáta se sídlem Cejl 20, Brno, který bude postupovat přiměřeně podle předpisů o likvidaci majetku a závazků obchodních společností (§ 12 odst. 4 zákona o politických stranách).

Poučení: Proti tomuto rozsudku je přípustná obnova řízení za podmínek uvedených v § 111 a násl. s. ř. s. Návrh na obnovu řízení lze podat k Nejvyššímu správnímu soudu ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy ten, kdo obnovu řízení navrhuje, se dozvěděl o důvodu obnovy. Po třech letech od právní moci napadeného rozhodnutí však může být návrh podán jen tehdy, jestliže byl zrušen trestní rozsudek, jímž byl soud při svém rozhodování vázán.

V Brně dne 19. ledna 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu