Pst 13/2013-52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Radana Malíka, Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatelky: vláda, se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, za kterou jedná na základě pověření JUDr. Václav Henych, ředitel odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, se sídlem náměstí Hrdinů 3, Praha 4, proti odpůrci: politické hnutí Pražané za svá práva, se sídlem Rooseveltova 5, Praha 6, v řízení o návrhu na pozastavení činnosti politického hnutí,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Navrhovatelce s e n e p ř i z n á v á náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 18. 3. 2013 podala u Nejvyššího správního soudu vláda (navrhovatelka) návrh na pozastavení činnosti politického hnutí Pražané za svá práva (odpůrce) podle § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh odůvodnila navrhovatelka tím, že odpůrce opakovaně nesplnil svoji zákonnou povinnost předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu výroční finanční zprávy. Výroční finanční zpráva za rok 2010 nebyla předložena vůbec, výroční finanční zpráva za rok 2011 byla neúplná, neboť neobsahovala přehled o příjmech a výdajích v členění dle § 17 odst. 4 zákona o politických stranách a části IV., V. a VI. vzoru předepsaného formuláře výroční finanční zprávy.

Dne 18. 6. 2013 bylo soudu doručeno podání navrhovatelky, jímž vzala návrh na zahájení řízení v plném rozsahu zpět. Uvedla, že odpůrce napravil svá pochybení, která mu byla v návrhu na pozastavení činnosti vytýkána, řízení se tak stalo bezpředmětné.

Za těchto okolností soud řízení o návrhu na pozastavení činnosti odpůrce zastavil, a to na základě § 47 písm. a) s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 větu druhou s. ř. s. Dle něho má navrhovatelka právo na náhradu nákladů řízení, neboť návrh vzala zpět pro pozdější chování odpůrce. Jelikož jí však v řízení nevznikly náklady, jež by převyšovaly náklady běžné administrativní činnosti, soud jí náhradu nákladů řízení nepřiznal.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. června 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu