Pst 10/2008-24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Radana Malíka, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Jana Passera a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci navrhovatelky: vláda České republiky, se sídlem nábř. E. Beneše 4, Praha 1, za kterou jedná na základě pověření JUDr. Václav Henych, vrchní ředitel sekce archivnictví a všeobecné správy Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů 3, Praha 4, proti odpůrci: Klub sociálně demokratické orientace, se sídlem Jarní 14, Jablonec nad Nisou, v řízení o návrhu na pozastavení činnosti politického hnutí,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 23. 12. 2008 byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen návrh vlády České republiky (dále jen navrhovatelka ) datovaný dnem 16. 12. 2008. Navrhovatelka se jím domáhala, aby soud rozhodl o pozastavení činnosti politického hnutí Klub sociálně demokratické orientace (dále jen odpůrce ). V návrhu uvádí, že odpůrce v rozporu s § 18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, nepředložil Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu za rok 2006 a 2007. Odpůrce tak neučinil ani dodatečně po uplynutí zákonem stanovené lhůty. Navrhovatelka proto dospěla k závěru, že činnost odpůrce je v rozporu s § 4 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., dle něhož nemohou vyvíjet činnost strany a hnutí, které porušují ústavu a zákony.

Navrhovatelka posléze doručila Nejvyššímu správnímu soudu dne 6. 3. 2009 přípis (datovaný dnem 26. 2. 2009), kterým vzala svůj návrh na pozastavení činnosti odpůrce zpět. Doplnila, že podání návrhu není nadále aktuální, neboť odpůrce rozhodl o svém dobrovolném rozpuštění ke dni 7. 3. 2008.

Jelikož vzala navrhovatelka svůj návrh zpět v plném rozsahu, rozhodl Nejvyšší správní soud dle § 47 písm. a) s. ř. s. o zastavení řízení. Soud si je vědom skutečnosti, že prezident republiky vyhlásil dne 13. 2. 2009 volby do Evropského parlamentu a stanovil jejich konání na dny 5. a 6. 6. 2009. Dle § 15 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb. nelze pozastavit činnost politické strany a hnutí, či ji rozpustit v době ode dne vyhlášení celostátních voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstev měst a obcí a zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků do desátého dne po posledním dni těchto voleb. Tato tzv. ochranná doba nastupuje i v případě voleb do Evropského parlamentu (viz usnesení NSS ze dne 11. 3. 2004, č. j. Pst 12/2003-31, publ. pod č. 217/2004 Sb. NSS). Ochranná doba se však vztahuje pouze na rozhodování o pozastavení činnosti politického hnutí ve věci samé, nikoliv na rozhodnutí o zastavení řízení, které je výlučně procesní povahy (srov. rozsudek NSS ze dne 9. 5. 2007, č. j. Pst 7/2005-63, přístupné na www.nssoud.cz).

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud v souladu s § 60 odst. 3 větou první s. ř. s., dle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, pokud bylo řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. března 2009

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu