č. j. Pst 1/2003-53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěch Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy, v právní věci navrhovatele: Vlády České republiky, se sídlem Praha 1, nábř. E. Beneše 4, proti odpůrci Straně občanského porozumění, se sídlem Hlavice č. 54, zastoupenému úřadujícím místopředsedou J. K. o návrhu odpůrce na obnovu řízení o pozastavení činnosti politické strany,

takto:

I. Řízení o návrhu Strany občanského porozumění na obnovu řízení ve věci pozastavení činnosti politické strany s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 19. 2. 2004, č. j.-29, vyhověl Nejvyšší správní soud návrhu navrhovatele Vlády České republiky a rozhodl tak, že činnost politické strany-Strany občanského porozumění, se sídlem Liberec IV., Dr. Milady Horákové 339/12, se pozastavuje a že se navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává. Soud takto rozhodl podle § 14 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), neboť dospěl k závěru, že činnost uvedené politické strany je v rozporu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona, neboť odpůrce nesplnil zákonnou povinnost stanovenou tímto ustanovením, když opakovaně nepředložil příslušnému orgánu, tj. Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, výroční finanční zprávy, a to za roky 2000 a 2001. Neučinil tak ani v době rozhodování Nejvyššího správního soudu. Rozsudek byl doručen účastníkům řízení a nabyl právní moci dne 15. 3. 2004.

Podáním ze dne 30. 3. 2004, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 1. 4. 2004, podal odpůrce návrh na obnovu řízení o pozastavení činnosti politické strany, v němž uvedl, že strana neměla za uplynulá léta žádný příjem ani vydání či příjem z členských příspěvků. Dne 19. 3. 2002 byla omylem zaslána finanční informace o tom na Český statistický úřad v Ústí nad Labem a teprve dodatečně zaslána do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Předseda uvedené strany poukazoval na to, že strana byla založena jako reakce na chování vlády a Parlamentu České republiky vůči Sdružení dárců krve v České republice, neboť podle jeho přesvědčení uvedené instituce neberou ohledy na více jak třistatisícovou skupinu občanů, kteří svojí krví a kostní dření pomáhají potřebným spoluobčanům. Uvedené sdružení, které nemůže podle zákona nikde kandidovat, vidí jedinou šanci, jak získat finanční prostředky pro činnost, právě založením Strany občanského porozumění. Odpůrce současně s návrhem předložil výroční finanční zprávu uvedené strany za roky 2000, 2001, 2002 a 2003 ze dne 30. 3. 2004, v níž se uvádí, že strana nedisponuje hmotným či nehmotným majetkem, neobdržela žádné dary či sponzorské dary ve formě financí od státu, sponzorů, ani členské příspěvky. Její příjmy a výdaje za uvedené roky jsou nulové. Strana nemá žádných uvolněných funkcionářů či zaměstnanců. V návrhu pak vyjádřila přesvědčení, že Nejvyšší správní soud vezme v potaz tyto argumenty a povolí obnovu řízení o pozastavení činnosti uvedené politické strany.

Stejnopis návrhu na obnovu řízení byl zaslán navrhovateli, který přípisem ze dne 3. 3. 2005 sdělil, že Strana občanského porozumění dosud nepředložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky doplnění výročních finančních zpráv za roky 2000 a 2001 ve smyslu zvláštních předpisů. Podle usnesení Poslanecké sněmovny č. 1135 z 31. schůze dne 7. 5. 2004 tak neučinila ani za rok 2002 a podle usnesení Poslanecké sněmovny č. 1136 z téže schůze ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv stran a politických hnutí za rok 2003 je uvedená strana zařazena mezi strany, jejichž zprávy jsou neúplné.

Vyjádření navrhovatele k návrhu odpůrce na obnovu řízení o pozastavení činnosti politické strany se podařilo doručit zástupci-úřadujícímu místopředsedovi-J. K. až dne 3. 11. 2005, neboť strana změnila sídlo, o čemž soudu nepodal v mezidobí informace. Úřadující místopředseda přípisem ze dne 31. 1. 2006 sdělil nejdříve soudu, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky obdržela zprávu o finančním hospodaření za rok 2004 a proto setrval na obnově řízení.

Dne 28. 2. 2006 byl doručen Nejvyššímu správnímu soudu přípis odpůrce, jímž bere zpět návrh na obnovu řízení ve věci pozastavení činnosti politické strany, vedený u zdejšího soudu pod sp. zn.s tím, že se takto rozhodlo předsednictvo strany na svém zasedání dne 23. února 2006. Téhož dne byl doručen Nejvyššímu správnímu soudu návrh téhož subjektu na znovuobnovení činnosti uvedené politické strany ve smyslu § 94 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ).

Podle ustanovení § 47 písm a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Protože projev vůle zástupce S. p. p. nevzbuzuje pochybnosti z hlediska svého obsahu o tom, že jím míní ukončit řízení o návrhu na obnovu řízení ve věci pozastavení činnosti politické strany, vedený u zdejšího soudu pod sp. zn., Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. řízení zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř.s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. V souladu s citovaným ustanovením bylo proto rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o návrhu na obnovu původního řízení o pozastavení činnosti politické strany.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné,.

V Brně dne 23. března 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu