Pl. ÚS 9/13
Pl.ÚS 9/13 ze dne 12. 11. 2013

Zastavení řízení o neústavnosti tzv. S-karet

Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Vlasty Formánkové, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Vladimíra Sládečka, Kateřiny Šimáčkové, Milady Tomkové a Michaely Židlické o návrhu skupiny 51 senátorů Senátu Parlamentu České republiky, zastoupené senátorem Milanem Štěchem, na zrušení

ustanovení § 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., ve znění zákona č. 331/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

ustanovení § 58 odst. 3 ve slovech "prostřednictvím karty sociálních systémů63), a to" a ve slovech "nebo využitím platební funkce karty sociálních systémů63)", včetně čárky jim předcházející a včetně poznámky pod čarou č. 63 v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.,

ustanovení § 18 odst. 3 se ve slovech "prostřednictvím karty sociálních systémů53), a to využitím platební funkce karty nebo", včetně poznámky pod čarou č. 53 v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.,

ustanovení § 29 odst. 7 ve slovech "anebo využitím platební funkce karty sociálních systémů", včetně čárky jim předcházející v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.,

ustanovení § 43 odst. 4 ve slovech "prostřednictvím karty sociálních systémů65) (dále jen karta?), a to", a ve slovech "využitím platební funkce karty,", včetně poznámky pod čarou č. 65 v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.,

ustanovení § 43 odst. 5 písm. a) ve slovech "platební funkce karty nebo" v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.,

ustanovení § 43 odst. 5 písm. b) ve slovech "využitím platební funkce karty nebo" v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.,

ustanovení § 43 odst. 5 písm. c) ve slovech "využitím platební funkce karty," a ve slovech "prostřednictvím karty", v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.,

ustanovení § 19 odst. 3 ve slovech "prostřednictvím karty sociálních systémů12), a to" a ve slovech "anebo využitím platební funkce karty sociálních systémů", včetně poznámky pod čarou č. 12, v zákoně č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,

ustanovení § 34 odst. 1 ve slovech "podle jiného právního předpisu12) kartu sociálních systémů, která současně v zákonem stanovených případech slouží jako", v zákoně č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,

ustanovení § 38 odst. 15 v zákoně č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,

ustanovení § 53 odst. 1 ve slovech "prostřednictvím karty sociálních systémů83), a to", a ve slovech "nebo využitím platební funkce karty sociálních systémů", včetně poznámky pod čarou č. 83, a ve slovech věty druhé znějící "Do dne vydání karty sociálních systémů se tyto dávky vyplácí v české měně, a to převodem na platební účet určený uchazečem o zaměstnání nebo v hotovosti." v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

ustanovení § 47t odst. 4 ve slovech "prostřednictvím karty sociálních systémů, a to", a ve slovech "nebo využitím platební funkce karty sociálních systémů", včetně čárky jim předcházející, a ve slovech věty druhé znějící "Do dne vydání karty sociálních systémů se dávky pěstounské péče vyplácí v české měně, a to převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo v hotovosti." v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

ustanovení čl. II bodu 6, čl. IV bodu 6, čl. VI bodu 8 v zákoně č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

ustanovení čl. II bodu 2, v zákoně č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,

za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení, a za účasti vlády České republiky a Veřejného ochránce práv jako vedlejších účastníků řízení, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

I.

Dne 5. 2. 2013 byl Ústavnímu soudu doručen návrh skupiny 51 senátorů - jejichž jménem jedná senátor Milan Štěch (dále též "navrhovatelé") - na zrušení v záhlaví citovaných ustanovení (jejich jednotlivých částí), kterými byl do právního řádu České republiky zaveden nový systém vyplácení nepojistných sociálních dávek a dávek v oblasti státní politiky zaměstnanosti prostřednictvím takzvané "karty sociálních systémů" (dále také "karta"). Citovaná ustanovení (jejich jednotlivé části) byla podle názoru stěžovatelů zejména v rozporu s čl. 2 odst. 4 Ústavy, s čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), s čl. 4 odst. 1 Listiny, s čl. 10 Listiny, s čl. 30 odst. 1 Listiny, čl. 32 Listiny, čl. 41 Listiny, v rozporu s částí 1 bod 16 Evropské sociální charty, v rozporu s čl. 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

II.

V průběhu řízení před Ústavním soudem byl přitom dne 8. 2. 2013 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložen senátní návrh zákona (senátní tisk číslo 440), kterým se zrušuje karta sociálních systémů, a to jako sněmovní tisk číslo 913/0. Nesouhlasné stanovisko vlády bylo poslancům rozesláno dne 14. 3. 2013, jako sněmovní tisk číslo 913/1. Dne 14. 5. 2013 proběhlo první čtení - návrh byl přikázán k projednání výborům. V rámci druhého čtení návrh prošel obecnou rozpravou (18. - 19. 6. 2013; 54. schůze), podrobnou rozpravou (19. 6. 2013; 54. schůze) a podané pozměňovací návrhy byly zapracovány jako sněmovní tisk číslo 913/3. Na 57. schůzi dne 8. 8. 2013 proběhlo třetí čtení a návrh zákona byl schválen. Následně byl návrh zákona předložen Senátu Parlamentu České republiky (senátní tisk číslo 160/0), který jej dne 12. 9. 2013 schválil. Prezident republiky zákon podepsal 17. 9. 2013. Zákon o zrušení karty sociálních systémů byl vyhlášen 2. 10. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 117, pod číslem 306/2013. Zákon nabyl účinnosti 1. 11. 2013.

Dikce výše citovaných ustanovení (jejich relevantních částí), která navrhovatelé navrhli zrušit a jejich dikce ve znění zákona č. 306/2013 Sb. je tak následující:

1) Ustanovení § 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů:

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění, k němuž se upíná derogační žádání navrhovatelů

(1) V rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí náleží oprávněným osobám a příjemcům dávek vedeným v tomto systému karta sociálních systémů. Krajská pobočka místně příslušná podle místa bydliště osoby zabezpečí vydání karty sociálních systémů. V odůvodněných případech může krajská pobočka vydat kartu sociálních systémů i jiným osobám.

(2) Karta sociálních systémů je veřejnou listinou.

(3) Karta sociálních systémů slouží k identifikaci osob uvedených v odstavci 1 pro účely informačních systémů o dávkách státní sociální podpory, sociálně-právní ochrany dětí, pomoci v hmotné nouzi, o příspěvku na péči, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením a v oblasti státní politiky zaměstnanosti. Karta sociálních systémů může mít dále následující funkce:

a) elektronicky čitelného identifikačního dokladu ve vztahu k Jednotnému informačnímu systému práce a sociálních věcí,

b) průkazu osoby se zdravotním postižením podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,

c) platební.

(4) Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů je držitel povinen bez zbytečného odkladu ohlásit příslušné krajské pobočce a uhradit náklady spojené s vydáním nové karty sociálních systémů. Příslušná krajská pobočka vydá novou kartu, a to do 30 dnů ode dne zaplacení úhrady nákladů spojených s vydáním nové karty sociálních systémů, popřípadě do 15 dnů, požádá-li osoba o zkrácení lhůty. Příslušná krajská pobočka bez zbytečného odkladu po ohlášení vydá osobě potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů. Toto potvrzení nahrazuje kartu sociálních systémů pro účely identifikace osob pro účely sociálního systému a pro účely uvedené v odstavci 3 písm. b) a jeho platnost je omezena na dobu 60 dnů ode dne jeho vydání.

(5) Změnu údajů uvedených v kartě sociálních systémů je držitel karty povinen bez zbytečného odkladu ohlásit příslušné krajské pobočce. Na základě ohlášení zabezpečí příslušná krajská pobočka vydání nové karty sociálních systémů.

(6) Při převzetí nové karty sociálních systémů podle odstavců 4 a 5 je její držitel povinen odevzdat příslušné krajské pobočce dosavadní kartu sociálních systémů nebo potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení. Držitel karty s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením je povinen odevzdat tuto kartu příslušné krajské pobočce také v případě, kdy je mu podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů vydána nová karta s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením.

(7) Na přední straně karty sociálních systémů je uvedeno jméno, popřípadě jména a příjmení držitele této karty. Má-li karta sociálních systémů funkci průkazu osoby se zdravotním postižením, je na přední straně této karty dále uvedeno označení druhu průkazu osoby se zdravotním postižením, popřípadě doplněné o symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé, a karta je opatřena fotografií držitele karty sociálních systémů o velikosti 23 mm x 17,8 mm.

(8) Potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů obsahuje jméno, popřípadě jména a příjmení držitele nahrazované karty sociálních systémů. Pokud nahrazovaná karta sociálních systémů měla funkci průkazu osoby se zdravotním postižením, obsahuje toto potvrzení také označení druhu průkazu osoby se zdravotním postižením, popřípadě doplněné o symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé.

(9) Vzor, další náležitosti a provedení karty sociálních systémů a vzor, další náležitosti a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a podrobnosti související s vydáváním karty sociálních systémů stanoví ministerstvo vyhláškou.

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění zákona č. 306/2013 Sb.

zrušen

2) Ustanovení § 58 odst. 3 zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře:

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění, k němuž se upíná derogační žádání navrhovatelů

Ustanovení § 58 odst. 3 věty první tohoto zákona, ve kterém navrhovatelé navrhli ke zrušení slova "prostřednictvím karty sociálních systémů63), a to" a ve slovech "nebo využitím platební funkce karty sociálních systémů63)" včetně čárky jim předcházející a včetně poznámky pod čarou č. 63

(3) Dávka se vyplácí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů63), a to převodem na platební účet příjemce, v hotovosti, nebo využitím platební funkce karty sociálních systémů63). Oprávněná osoba je povinna v žádosti uvést, kterým z uvedených způsobů jí má být dávka vyplácena. Požádá-li příjemce dávky o změnu způsobu výplaty dávky, je krajská pobočka Úřadu práce povinna provést změnu způsobu výplaty dávky od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla žádost o změnu výplaty doručena.

Poznámka pod čarou č. 63:

§ 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění zákona č. 306/2013 Sb. (3) Dávka se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem dávky, nebo poštovním poukazem, a to podle rozhodnutí příjemce dávky. Oprávněná osoba je povinna v žádosti uvést, kterým z uvedených způsobů jí má být dávka vyplácena. Požádá-li příjemce dávky o změnu způsobu výplaty dávky, je krajská pobočka Úřadu práce povinna provést změnu způsobu výplaty dávky od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla žádost o změnu výplaty doručena.

Poznámka pod čarou č. 63 zrušena.

3) Ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění, k němuž se upíná derogační žádání navrhovatelů

Ustanovení § 18 odst. 3 tohoto zákona, ve kterém navrhovatelé navrhli ke zrušení slova "prostřednictvím karty sociálních systémů53), a to využitím platební funkce karty nebo", včetně poznámky pod čarou č. 53

(3) Příspěvek se vyplácí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů53), a to využitím platební funkce karty nebo převodem na platební účet určený příjemcem příspěvku anebo v hotovosti. Požádá-li příjemce příspěvku o změnu způsobu výplaty příspěvku, je krajská pobočka Úřadu práce povinna provést změnu způsobu výplaty od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla taková žádost doručena.

Poznámka pod čarou č. 53:

§ 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění zákona č. 306/2013 Sb.

3) Příspěvek se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem příspěvku uvedeným v § 19, popřípadě zvláštním příjemcem příspěvku, nebo poštovním poukazem, a to podle rozhodnutí příjemce příspěvku uvedeného v § 19, popřípadě zvláštního příjemce příspěvku. Požádá-li příjemce příspěvku, popřípadě zvláštní příjemce příspěvku, o změnu způsobu výplaty příspěvku, je krajská pobočka Úřadu práce povinna provést změnu způsobu výplaty od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla taková žádost doručena.

Poznámka pod čarou č. 53 zrušena.

4) Ustanovení § 29 odst. 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění, k němuž se upíná derogační žádání navrhovatelů

Ustanovení § 29 odst. 7 tohoto zákona, ve kterém navrhovatelé navrhli ke zrušení slova "anebo využitím platební funkce karty sociálních systémů", včetně čárky jim předcházející

(7) Příjemce příspěvku je povinen na vyžádání správního orgánu, který provádí kontrolu využívání příspěvku, prokázat, že byl příspěvek využit k zajištění pomoci, a to způsobem, který osvědčí využití příspěvku, nebo dokladem o vyplacení příspěvku fyzickým nebo právnickým osobám, které poskytují pomoc při zvládání základních životních potřeb, uvedeným v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášeným podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c), a to nejvýše 1 rok zpětně, anebo využitím platební funkce karty sociálních systémů.

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění zákona č. 306/2013 Sb.

(7) Příjemce příspěvku je povinen na vyžádání správního orgánu, který provádí kontrolu využívání příspěvku prokázat, že byl příspěvek využit k zajištění pomoci, a to způsobem, který osvědčí využití příspěvku, nebo dokladem o vyplacení příspěvku fyzickým nebo právnickým osobám, které poskytují pomoc při zvládání základních životních potřeb, uvedeným v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášeným podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo § 21 odst. 2 písm. c), a to nejvýše 1 rok zpětně.

5) Ustanovení § 43 odst. 4 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění, k němuž se upíná derogační žádání navrhovatelů

Ustanovení § 43 odst. 4 tohoto zákona, ve kterém navrhovatelé navrhli ke zrušení slova "prostřednictvím karty sociálních systémů65) (dále jen karta?), a to", a slova "využitím platební funkce karty,", včetně poznámky pod čarou č. 65

(4) Dávka se vyplácí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů65) (dále jen "karta"), a to převodem na platební účet určený žadatelem, v hotovosti, využitím platební funkce karty, prostřednictvím poukázky na hmotnou pomoc v zařízení poskytujícím sociální služby, prostřednictvím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě nebo poukázky na přímý odběr zboží ve stanovené hodnotě nebo přímou úhradou částek, k jejichž úhradě je příjemce nebo osoba společně posuzovaná v hmotné nouzi zavázána.

Poznámka pod čarou č. 65:

§ 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění zákona č. 306/2013 Sb.

(4) Dávka se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený oprávněnou osobou, jiným příjemcem dávky nebo zvláštním příjemcem dávky, v hotovosti, poštovním poukazem, prostřednictvím poukázky na hmotnou pomoc v zařízení poskytujícím sociální služby, prostřednictvím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě nebo poukázky na přímý odběr zboží ve stanovené hodnotě nebo přímou úhradou částek, k jejichž úhradě je příjemce dávky nebo osoba společně posuzovaná v hmotné nouzi zavázána.

Poznámka pod čarou č. 65 zrušena.

6) Ustanovení § 43 odst. 5 písm. a) zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění, k němuž se upíná derogační žádání navrhovatelů

Ustanovení § 43 odst. 5 písm. a) tohoto zákona, ve kterém navrhovatelé navrhli ke zrušení slova "platební funkce karty nebo"

(5) Způsob výplaty určuje plátce dávky tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti osoby v hmotné nouzi s dávkou v hmotné nouzi hospodařit a využít dávku k účelu, ke kterému je určena. Způsob výplaty

a) příspěvku na živobytí může určit plátce dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % přiznané dávky bude poskytnuto využitím platební funkce karty nebo poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění zákona č. 306/2013 Sb.

(5) Způsob výplaty určuje plátce dávky tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti osoby v hmotné nouzi s dávkou v hmotné nouzi hospodařit a využít dávku k účelu, ke kterému je určena. Způsob výplaty

a) příspěvku na živobytí může určit plátce dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % přiznané dávky bude poskytnuto využitím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě,

7) Ustanovení § 43 odst. 5 písm. b) zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění, k němuž se upíná derogační žádání navrhovatelů

Ustanovení § 43 odst. 5 písm. b) tohoto zákona, ve kterém navrhovatelé navrhli ke zrušení slova "využitím platební funkce karty nebo":

(5) Způsob výplaty určuje plátce dávky tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti osoby v hmotné nouzi s dávkou v hmotné nouzi hospodařit a využít dávku k účelu, ke kterému je určena. Způsob výplaty

b) mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 3 může určit plátce dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % přiznané dávky bude poskytnuto využitím platební funkce karty nebo využitím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě,

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění zákona č. 306/2013 Sb.

(5) Způsob výplaty určuje plátce dávky tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti osoby v hmotné nouzi s dávkou v hmotné nouzi hospodařit a využít dávku k účelu, ke kterému je určena. Způsob výplaty

b) mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 3 může určit plátce dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % přiznané dávky bude poskytnuto využitím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě,

8) Ustanovení § 43 odst. 5 písm. c) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění, k němuž se upíná derogační žádání navrhovatelů

Ustanovení § 43 odst. 5 písm. c) tohoto zákona, ve kterém navrhovatelé navrhli ke zrušení slova "využitím platební funkce karty" a slova "prostřednictvím karty":

(5) Způsob výplaty určuje plátce dávky tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti osoby v hmotné nouzi s dávkou v hmotné nouzi hospodařit a využít dávku k účelu, ke kterému je určena. Způsob výplaty

c) mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 5 určí plátce dávky jako způsob výplaty využitím platební funkce karty, využitím přímé úhrady výdaje nebo nákladu, který je důvodem pro přiznání mimořádné okamžité pomoci, nebo využitím poukázky na přímý odběr zboží ve stanovené hodnotě; hotovostní způsob výplaty prostřednictvím karty může u mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 5 určit plátce dávky pouze v případě, nelze-li využít těchto způsobů výplaty, nebo pokud plátce dávky dospěje v odůvodněném případě k závěru, že je důvodné poskytnutí dávky tímto způsobem.

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění zákona č. 306/2013 Sb.

5) Způsob výplaty určuje plátce dávky tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti osoby v hmotné nouzi s dávkou v hmotné nouzi hospodařit a využít dávku k účelu, ke kterému je určena. Způsob výplaty

c) mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 5 určí plátce dávky jako způsob výplaty využitím přímé úhrady výdaje nebo nákladu, který je důvodem pro přiznání mimořádné okamžité pomoci, nebo využitím poukázky na přímý odběr zboží ve stanovené hodnotě; hotovostní způsob výplaty může u mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 5 určit plátce dávky pouze v případě, nelze-li využít těchto způsobů výplaty, nebo pokud plátce dávky dospěje v odůvodněném případě k závěru, že je důvodné poskytnutí dávky tímto způsobem.

9) Ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění, k němuž se upíná derogační žádání navrhovatelů

Ustanovení § 19 odst. 3 tohoto zákona, ve kterém navrhovatelé navrhli ke zrušení slova "prostřednictvím karty sociálních systémů12), a to" a slova "anebo využitím platební funkce karty sociálních systémů", včetně poznámky pod čarou č. 12:

(3) Dávky se vyplácejí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů12), a to převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo v hotovosti anebo využitím platební funkce karty sociálních systémů, a to podle rozhodnutí žadatele o dávku. Způsob výplaty určuje příjemce dávky.

Poznámka pod čarou č. 12:

§ 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů.

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění zákona č. 306/2013 Sb.

(3) Dávky se vyplácejí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem dávky uvedeným v § 20 odst. 1 a 2, popřípadě zvláštním příjemcem dávky, nebo poštovním poukazem, a to podle rozhodnutí příjemce dávky uvedeného v § 20 odst. 1 a 2, popřípadě zvláštního příjemce dávky. Požádá-li příjemce příspěvku na mobilitu uvedený v § 20 odst. 1 a 2, popřípadě zvláštní příjemce příspěvku na mobilitu, o změnu způsobu výplaty této dávky, je krajská pobočka Úřadu práce povinna provést změnu způsobu výplaty od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla taková žádost doručena.

Poznámka pod čarou č. 12 zrušena.

10) Ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění, k němuž se upíná derogační žádání navrhovatelů

Ustanovení § 34 odst. 1 tohoto zákona, ve kterém navrhovatelé navrhli ke zrušení slova "podle jiného právního předpisu12) kartu sociálních systémů, která současně v zákonem stanovených případech slouží jako":

(1) Osobám, kterým byl podle zákona o sociálních službách přiznán příspěvek na péči, a osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu nebo příspěvek na zvláštní pomůcku, vydává krajská pobočka Úřadu práce podle jiného právního předpisu12) kartu sociálních systémů, která současně v zákonem stanovených případech slouží jako průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz TP) nebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P).

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění zákona č. 306/2013 Sb.

(1) Osobám, kterým byl podle zákona o sociálních službách přiznán příspěvek na péči, a osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu, vydává krajská pobočka Úřadu práce průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz TP) nebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P). Průkaz uvedený ve větě první je veřejnou listinou.

11) Ustanovení § 38 odst. 15 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění, k němuž se upíná derogační žádání navrhovatelů

Ustanovení § 38 odst. 15 tohoto zákona, které navrhovatelé navrhli ke zrušení:

(15) Do dne vydání karty sociálních systémů pro účely výplaty dávek se příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku vyplácejí převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo poštovní poukázkou anebo v hotovosti. Způsob výplaty určuje příjemce dávky.

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění zákona č. 306/2013 Sb.

zrušen.

12) Ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění, k němuž se upíná derogační žádání navrhovatelů

Ustanovení § 53 odst. 1 tohoto zákona, ve kterém navrhovatelé navrhli ke zrušení slova "prostřednictvím karty sociálních systémů83), a to", a slova "nebo využitím platební funkce karty sociálních systémů", včetně poznámky pod čarou č. 83, a větu druhou znějící "Do dne vydání karty sociálních systémů se tyto dávky vyplácí v české měně, a to převodem na platební účet určený uchazečem o zaměstnání nebo v hotovosti.":

(1) Podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci a kompenzace podle § 44b se vyplácí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů83), a to převodem na platební účet určený uchazečem o zaměstnání, v hotovosti nebo využitím platební funkce karty sociálních systémů. Do dne vydání karty sociálních systémů se tyto dávky vyplácí v české měně, a to převodem na platební účet určený uchazečem o zaměstnání nebo v hotovosti. Způsob výplaty určuje příjemce dávky.

Poznámka pod čarou č. 83:

§ 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění zákona č. 306/2013 Sb.

(1) Podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci a kompenzace podle § 44b se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo poštovním poukazem, a to podle rozhodnutí příjemce dávky.

Poznámka pod čarou č. 83 zrušena.

13) Ustanovení § 47t odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění, k němuž se upíná derogační žádání navrhovatelů

Ustanovení § 47t odst. 4 tohoto zákona, ve kterém navrhovatelé navrhli ke zrušení slova "prostřednictvím karty sociálních systémů, a to", a slova "nebo využitím platební funkce karty sociálních systémů", včetně čárky jim předcházející, a větu druhou znějící "Do dne vydání karty sociálních systémů se dávky pěstounské péče vyplácí v české měně, a to převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo v hotovosti.":

(4) Dávky pěstounské péče se vyplácejí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů, a to převodem na platební účet určený příjemcem, v hotovosti, nebo využitím platební funkce karty sociálních systémů. Do dne vydání karty sociálních systémů se dávky pěstounské péče vyplácí v české měně, a to převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo v hotovosti. Způsob výplaty určuje příjemce dávky. Oprávněná osoba je povinna v žádosti uvést, kterým z uvedených způsobů jí má být dávka vyplácena. Požádá-li příjemce dávky o změnu způsobu výplaty dávky, je krajská pobočka Úřadu práce povinna provést změnu způsobu výplaty dávky od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla žádost o změnu výplaty doručena.

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění zákona č. 306/2013 Sb.

4) Dávky pěstounské péče se vyplácejí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem dávky pěstounské péče, nebo poštovním poukazem, a to podle rozhodnutí příjemce dávky pěstounské péče. Oprávněná osoba je povinna v žádosti uvést, kterým z uvedených způsobů jí má být dávka vyplácena. Požádá- li příjemce dávky o změnu způsobu výplaty dávky, je krajská pobočka Úřadu práce povinna provést změnu způsobu výplaty dávky od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla žádost o změnu výplaty doručena.

14) Ustanovení čl. II. bodu 6 zákona č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění, k němuž se upíná derogační žádání navrhovatelů

Ustanovení čl. II. bodu 6 tohoto zákona, které navrhovatelé navrhli ke zrušení:

Do dne vydání karty sociálních systémů se dávky vyplácí způsobem podle § 43 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění zákona č. 306/2013 Sb.

zrušen

15) Ustanovení čl. IV. bodu 6 zákona č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění, k němuž se upíná derogační žádání navrhovatelů Ustanovení čl. IV. bodu 6 tohoto zákona, které navrhovatelé navrhli ke zrušení:

Do dne vydání karty sociálních systémů se příspěvek na péči vyplácí způsobem podle § 18 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění zákona č. 306/2013 Sb.

zrušen

16) Ustanovení čl. VI. bodu 8 zákona č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění, k němuž se upíná derogační žádání navrhovatelů

Ustanovení čl. VI. bodu 8 tohoto zákona, které navrhovatelé navrhli ke zrušení:

Do dne vydání karty sociálních systémů se dávky vyplácí způsobem podle § 58 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění zákona č. 306/2013 Sb.

zrušen.

17) Ustanovení čl. II. bodu 2 zákona 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění, k němuž se upíná derogační žádání navrhovatelů

Ustanovení čl. II. bodu 2, které navrhovatelé navrhli ke zrušení:

Do dne vydání karty sociálních systémů se podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci vyplácejí převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo poštovní poukázkou anebo v hotovosti. Způsob výplaty určuje příjemce dávky.

Dikce jednotlivých ustanovení (jejich částí) ve znění zákona č. 306/2013 Sb.

zrušen.
III.

Podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") jestliže zákon, jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, pozbudou platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem, řízení se zastaví.

S ohledem na výše uvedené Ústavní soud konstatuje, že poté, co byl podán návrh na zahájení řízení, byla napadená ustanovení (jejich jednotlivé části), ve znění navrženém ke zrušení navrhovateli, zrušena zákonem ze dne 12. září 2013, číslo 306/2013 Sb., o zrušení karty sociálních systémů, který nabyl platnosti od 2. října 2013 a účinnosti od 1. listopadu 2013. Za tohoto stavu Ústavnímu soudu nezbylo, než řízení o návrhu na zrušení shora citovaných ustanovení (jejich jednotlivých částí) zastavit podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.

Je přiléhavé dodat, že Ústavní soud v dané věci nepovažoval za účelné přistoupit k rozhodnutí poté, co seznal, že zákonodárce i vláda připravují novelizaci napadeného zákona. Připomínaje dodnes již nespočetněkrát ve své judikatuře ve věcech řízení o ústavních stížnostech princip subsidiarity, dospěl k závěru, že tento princip lze v zásadě podle okolností konkrétního případu vzít v úvahu i při kontrole norem. Zde je tedy významné, že zákonodárce se na revizi a novelizaci napadené právní úpravy po podání návrhu na její derogaci k Ústavnímu soudu aktivně podílel, a ponechání možnosti zákonodárci, aby se sám vypořádal i s námitkami, které vznesli navrhovatelé v tomto řízení, se jeví být v plném souladu se zásadami procesní ekonomie.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. listopadu 2013

Pavel Rychetský, v. r. předseda Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.