Pl. ÚS 59/04
Pl.ÚS 59/04 ze dne 14. 6. 2005

K vyhlášce obce Chlum u Třeboně o zajištění veřejného pořádku a zdraví obyvatel

Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 14. června 2005 v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů, Dagmar Lastovecké, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické o návrhu ministra vnitra Mgr. Františka Bublana na zrušení čl. 2 odst. 1, čl. 3 odst. 1, 2 a čl. 5 obecně závazné vyhlášky obce Chlum u Třeboně č. 1/2003, k zajištění veřejného pořádku a zdraví obyvatel, za účasti 1) ministra vnitra a 2) obce Chlum u Třeboně, zastoupené starostou obce J. S., Obecní úřad obce Chlum u Třeboně, Žižkova 155, 378 04 Chlum u Třeboně, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění :

Dne 8. 11. 2004 byl Ústavnímu soudu doručen návrh ministra vnitra Mgr. Františka Bublana podaný podle ust. § 64 odst. 2 písm. g) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu) a ust. § 124 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na zrušení ustanovení čl. 2 odst. 1, čl. 3 odst. 1, 2 a čl. 5 obecně závazné vyhlášky obce Chlum u Třeboně č. 1/2003, k zajištění veřejného pořádku a zdraví obyvatel, pro jejich rozpor se zákonem.

Obecně závazná vyhláška obce Chlum u Třeboně č. 1/2003, k zajištění veřejného pořádku a zdraví obyvatel byla vydána na základě ust. § 10 písm. a) a písm. b) a dle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Byla schválena dne 17. 7. 2003 nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva obce Chlum u Třeboně, byla vyhlášena zveřejněním na úřední desce Obecního úřadu obce Chlum u Třeboně dne 18. 7. 2003, sňata byla dne 5. 8. 2003 a účinnosti nabyla dne 5. 8. 2003. Napadená obecně závazná vyhláška tedy byla přijata a vydána ústavně předepsaným způsobem.
Přípisem Ministerstva vnitra Ústavnímu soudu doručeným dne 27. 5. 2005, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy, Ing. M. K. Ústavnímu soudu sdělila, že zastupitelstvo obce Chlum u Třeboně na svém zasedání konaném dne 9. 12. 2004 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004, kterou se obecně závazná vyhláška č. 1/2003 zrušuje. Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2005.

V ust. § 67 odst. 1 zákona o Ústavním soudu se uvádí, že pokud zákon, jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, pozbudou platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem, řízení se zastaví.

Vzhledem ke zjištění, že obecně závazná vyhláška obce Chlum u Třeboně č. 1/2003, jejíž výše uvedená ustanovení byla navrhována ke zrušení, pozbyla před skončením řízení před Ústavním soudem platnosti, nezbylo Ústavnímu soudu, než řízení o návrhu na zrušení výše uvedených ustanovení této obecně závazné vyhlášky zastavit.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. června 2005

Pavel Rychetský předseda Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.