Pl. ÚS 56/04
Pl.ÚS 56/04 ze dne 11. 11. 2004

K povinnému právnímu zastoupení při podání dovolání

Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 11. listopadu 2004 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Musila, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Jiřího Muchy, ve věci Ing. J.Č., o návrhu na zrušení § 241 zákona č. 99/1963 Sb., t a k t o :
Návrh se odmítá .
O d ů v o d n ě n í : Navrhovatel se domáhal zrušení § 241 občanského soudního řádu, jímž je uloženo dovolateli povinné zastoupení advokátem nebo notářem, když toto ustanovení považuje za diskriminující. Uvedl, že podle jeho přesvědčení citovaná část zákona znemožňuje skupině osob s malými příjmy podat proti rozhodnutím soudu dovolání, a to i v případě, že jde o věc, která se týká zájmu veřejnosti.
Dle ustanovení § 64 odst. 1 písm. e) a § 74 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivého ustanovení může fyzická osoba podat toliko spolu s ústavní stížností, nastala-li jejich uplatněním skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti. S ohledem na obsah podání, na výše citovaná ustanovení zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na zjištění, že navrhovatel ústavní stížnost ve smyslu § 72 odst. 1 písm. a) označeného zákona nepodal, je nutno konstatovat, že není osobou oprávněnou domáhat se zrušení části občanského soudního řádu. Proto bylo o návrhu rozhodnuto tak, jak ve výroku uvedeno, aniž byl navrhovatel vyzýván k odstranění jeho vad [§ 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s odst. 1 písm. c), § 30 odst. 1 a § 34 zákona o Ústavním soudu]. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně, dne 11. listopadu 2004Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.