Pl. ÚS 55/04
Pl.ÚS 55/04 ze dne 5. 4. 2005

Ke způsobu předepisování léčivých přípravků, náležitostem lékařských předpisů a pravidel jejich používání

Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Plénum Ústavního soudu ve složení JUDr. Stanislav Balík, JUDr. František Duchoň, JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Pavel Holländer, JUDr. Ivana Janů JUDr. Dagmar Lastovecká, JUDr. Jiří Mucha, JUDr. Jiří Nykodým, JUDr. Miloslav Výborný, JUDr. Eliška Wagnerová a JUDr. Michaela Židlická rozhodlo o návrhu navrhovatele Zastupitelstva Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, zastoupeného Mgr. Ing. L. P., na zrušení ust. § 9 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění vyhlášky č. 34/2000 Sb., takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění :

Návrhem ze dne 1. 11. 2004 se navrhovatel v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy České republiky a s ustanovením § 64 odst. 2 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů domáhal, aby Ústavní soud vydal nález, kterým zruší ustanovení § 9 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění vyhlášky č. 34/2000 Sb.
Ústavní soud následně zjistil, že shora uvedené ustanovení bylo zcela změněno vyhláškou ze dne 10. 12. 2004, č. 643/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená vyhláška, měnící napadené ustanovení, nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2005.

Podle ust. § 67 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jestliže zákon, jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, pozbudou platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem, řízení se zastaví.

Proto Ústavní soud ve věci návrhu na zrušení napadeného ustanovení předmětné vyhlášky v souladu s citovaným ust. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. dubna 2005

JUDr. Pavel Holländer místopředseda Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.