Pl. ÚS 53/13
Pl.ÚS 53/13 ze dne 4. 2. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Vlasty Formánkové, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky (soudce zpravodaje), Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Jiřího Zemánka a Michaely Židlické o návrhu JUDr. Bc. Norberta Naxery, směřujícím proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. listopadu 2013 č. j. Vol 148/2013-7, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Podáním, doručeným dne 22. 11. 2013, se navrhovatel domáhal, aby Ústavní soud - pro tvrzené pro porušení jeho práva na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod - zrušil v záhlaví označené usnesení, kterým Nejvyšší správní soud odmítl jeho návrh na neplatnost volby kandidátů zvolených do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Plzeňském kraji.
Podání navrhovatele nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož pro toto řízení nebyl zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákona o Ústavním soudu").

K odstranění nedostatku povinného zastoupení advokátem byl navrhovatel veden písemnou výzvou, doručenou mu dne 12. 12. 2013, v níž se mu dostalo též upozornění, že nestane-li se tak ve lhůtě 30 dnů, bude návrh odmítnut.

V této lhůtě, a ani později, zastoupení advokátem nedoložil.

Ústavní soud proto přistoupil k aplikaci ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, podle nějž mimo ústní jednání usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Podle ustanovení čl. 1 odst. 1 písm. i) rozhodnutí pléna Ústavního soudu č. Org. 49/12, o atrahování působnosti, publikovaného jako Sdělení Ústavního soudu č. 364/2012 Sb., o tom rozhodl v plénu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. února 2014

Pavel Rychetský v. r. předseda Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.