Pl. ÚS 49/13
Pl.ÚS 49/13 ze dne 3. 12. 2013


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Ludvíka Davida, Jana Filipa, Vlasty Formánkové, Jaroslava Fenyka, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Jiřího Nykodýma, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové a Milady Tomkové o návrhu politické strany Aktiv nezávislých občanů, se sídlem Brno, Vranovská 217/19, na zrušení rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 28. srpna 2013 č. 266/2013 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Ústavní stížností, doručenou Ústavním soudu dne 24. října 2013, se navrhovatel domáhal zrušení rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 28. srpna 2013 č. 266/2013 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a zrušení ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Navrhovatel v ústavní stížnosti uvedl, že směřuje proti konání předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 25. října 2013 a 26. října 2013, neboť má za to, že termín konání voleb i některá ustanovení zákona č. 247/1995 Sb. jsou v rozporu s Ústavou České republiky.

3. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nebyl pro řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem [§ 29 a § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")] a návrh nesplňoval ani další formální náležitosti předpokládané zákonem o Ústavním soudu, byl navrhovatel dne 6. listopadu 2013 vyzván, aby ve lhůtě 10 dnů odstranil vytknuté vady návrhu na zahájení řízení a zároveň byl poučen, že pokud vady návrhu ve stanovené lhůtě neodstraní, bude ústavní stížnost odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.
4. Výzva k odstranění vad návrhu byla navrhovateli doručena dne 11. listopadu 2013 a od následujícího dne počala běžet stanovená desetidenní lhůta k jejich odstranění. Stanovená lhůta marně uplynula ve čtvrtek dne 21. listopadu 2013.

5. Ústavní stížnost navrhovatele projednalo plénum Ústavního soudu. Vzhledem k tomu, že byl naplněn zákonný důvod pro odmítnutí předmětného návrhu, byl návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnut usnesením přijatým z důvodu předvídaného ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu pro neodstranění vad návrhu ve lhůtě k tomu určené.

6. Ústavní soud se řídí rozhodnutím o atrahování působnosti ze dne 30. října 2012, č. Org. 49/12, které bylo publikováno ve formě sdělení Ústavního soudu č. 364/2012 Sb. Podle čl. 1 odst. 1 písm. e) si plénum Ústavního soudu vyhrazuje rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutí nebo jinému zásahu orgánu veřejné moci, je-li účastníkem řízení nebo vedlejším účastníkem řízení o této ústavní stížnosti prezident republiky, vláda, předseda vlády, Parlament nebo některá z jeho komor, předseda Poslanecké sněmovny parlamentu nebo předseda Senátu Parlamentu nebo jiný orgán komory Parlamentu. Podle čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) si plénum Ústavního soudu vyhrazuje rozhodnutí o odmítnutí návrhu ve všech řízeních uvedených v odstavci 1 a ve všech ostatních řízeních, v nichž podle § 11 zákona o Ústavním soudu o návrhu rozhoduje plénum.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 3. prosince 2013

Pavel Rychetský v.r. předseda Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.