Pl. ÚS 49/04
Pl.ÚS 49/04 ze dne 6. 12. 2004

K privatizaci podniků

Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Miloslava Výborného a soudkyň JUDr. Elišky Wagnerové a JUDr. Michaely Židlické v řízení o návrhu Krajského soudu v Hradci Králové, za který jedná soudkyně JUDr. Ludmila Kolářová, na zrušení ust. § 10a odst. 4 písm.b) zákona č. 92/91 Sb., o podmínkám převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Senátu Parlamentu ČR, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Návrhem podaným podle čl. 95 odst. 2 Ústavy a § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993, o Ústavním soudu, v platném znění (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), domáhá se oprávněný navrhovatel - Krajský soud v Hradci Králové - zrušení shora uvedeného ustanovení zákona č. 92/91 Sb., a to pro tvrzený rozpor této normy jednak s Druhou směrnicí Rady Evropy ze dne 13. 6. 1976, č. 77/91/EHS a jednak s čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Návrh byl doručen Ústavnímu soudu dne 23. 9. 2004.

Ze spisu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 19/04 bylo zjištěno, že dne 1. 4. 2004 podala skupina poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR návrh na zrušení ust. čl. I. odst. 4 písm. b) a ust. čl. IV. bodu 2. zákona č. 210/1993 a současně též návrh na zrušení ust. § 10a odst. 4 písm. b) zákona č. 92/91 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
Z uvedeného je patrno, že Ústavní soud o návrhu identickém s návrhem Krajského soudu v Hradci Králové již jedná, pročež pro překážku litispendence jest nutno považovat později podaný návrh za nepřípustný (§ 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu).

Byl proto později podaný návrh na zrušení ust. § 10a odst. 4 písm. b) zákona č. 92/91 Sb. odmítnut podle § 43 odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu z důvodu uvedeného v § 43 odst. 1 písm. e) téhož zákona.

Oprávněný navrhovatel - Krajský soud v Hradci Králové - má však právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník (§ 35 odst. 2 věta za středníkem zákona o Ústavním soudu).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. prosince 2004

JUDr. Miloslav Výborný předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.