Pl. ÚS 48/04
Pl.ÚS 48/04 ze dne 16. 11. 2004

Výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku

Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného, soudců JUDr. Elišky Wagnerové a JUDr. Pavla Rychetského, o návrhu Ing. V.L., "na změnu sazby poplatku z prodlení z 2,5 promile za každý den prodlení na 1 promile za každý den prodlení, a to ještě u případů nedoložených a neprofinancovaných", tj. na změnu nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, a na zrušení § 2 odst. 3 a 4 a "částečně též odstavce 6" vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 224/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa, "tak, aby tato úprava se již promítla v zúčtování za rok 2004, které je prováděno v roce 2005", takto:
Návrh se odmítá .
Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhal u Ústavního soudu změny nařízení vlády a zrušení ustanovení vyhlášky, jak je popsáno v návětí tohoto rozhodnutí. Ústavní soud vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu; doručení výzvy dne 21. října 2004 vykázáno. Navrhovatel byl výslovně upozorněn na ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož musí být fyzické a právnické osoby v řízení před Ústavním soudem zastoupeny advokátem. Byl dále upozorněn na ustanovení § 74 zákona o Ústavním soudu, které stanoví podmínky, za nichž může fyzická nebo právnická osoba navrhovat zrušení ustanovení právního předpisu. K odstranění vad návrhu byla stěžovateli poskytnuta lhůta 30 dnů s tím, že pokud vady nebudou v této lhůtě odstraněny, Ústavní soud návrh odmítne. Dopisem ze dne 12. listopadu 2004 navrhovatel Ústavnímu soudu v podstatě zopakoval svůj původní návrh, aniž by byl zastoupen advokátem.
Ústavní soud konstatuje, že navrhovatel vady svého návrhu neodstranil. Základní vadou, od níž se ostatně odvíjely vady další, byla absence povinného zastoupení advokátem. Jak Ústavní soud již několikrát konstatoval, např. v usnesení, sp. zn. I. ÚS 89/94, smyslem povinného zastoupení advokátem je, aby (s ohledem na mimořádnou závažnost řízení před Ústavním soudem) Ústavní soud jako specializovaný soud nebyl neúměrně zatěžován nekvalifikovanými návrhy a nekvalifikovaným přístupem účastníků k jednání. Příkladem takové situace je právě postup navrhovatele, který se na Ústavní soud obrací s návrhem na zrušení ustanovení podzákonného právního předpisu nebo dokonce s návrhem na jeho změnu. Podle zákona o Ústavním soudu jsou přitom subjekty oprávněné napadnout u Ústavního soudu právní předpis označeny úplným, resp. konečným výčtem a fyzická osoba tak může učinit pouze spolu s ústavní stížností za podmínky, že uplatněním napadeného ustanovení právního předpisu "nastala skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti" [ustanovení § 64 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 74 zákona o Ústavním soudu]. Z takto pojaté akcesority návrhu stěžovatele na zrušení ustanovení právního předpisu vyplývá, že zde musí být (vedle napadeného právního předpisu) nějaká skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti (tj. rozhodnutí, opatření nebo jiný zásah orgánu veřejné moci), která nastala uplatněním napadeného právního předpisu, přičemž touto skutečností nemůže být právní předpis sám. Pak by totiž nešlo o akcesorický návrh, nýbrž o přímý návrh na zrušení právního předpisu, k jehož podání však fyzická osoba legitimována není (srov. usnesení sp. zn. III. ÚS 121/04, publikováno jako usnesení č. 15, sv. 32 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, str. 545, 547, 548).

Z těchto důvodů Ústavnímu soudu nezbylo, než návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, protože navrhovatel neodstranil vady návrhu ani ve lhůtě k tomu určené, a podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s 43 odst. 1 písm. c) zákona o Ústavním soudu, neboť jde o návrh podaný někým zjevně neoprávněným. Vedle toho návrh na změnu nařízení vlády Ústavní soud odmítá i podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu, neboť jde o návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný. Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 16. listopadu 2004

JUDr. Miloslav Výborný předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.