Pl. ÚS 43/06
Pl.ÚS 43/06 ze dne 19. 11. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 19. listopadu 2009 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Pavla Holländera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Dagmar Lastovecké, Jiřího Muchy, Jana Musila a Jiřího Nykodýma, o návrhu ministra vnitra na zrušení ustanovení článku 5 odst. 1 nařízení města Trutnova č. 17/2003, o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění nařízení č. 1/2004 a č. 3/2006, za účasti města Trutnova, jako účastníka řízení, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Návrhem podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava"), tehdy účinného ustanovení § 64 odst. 2 písm. g) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a podle ustanovení § 124 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném do 1. 7. 2006, se ministr vnitra František Bublan domáhal zrušení ustanovení článku 5 odst. 1 nařízení města Trutnova č. 17/2003, o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění nařízení č. 1/2004 a nařízení č. 3/2006 (dále též "nařízení").

Důvod pro zrušení napadeného ustanovení spatřoval ministr vnitra v údajném porušení článku 79 odst. 3 Ústavy a článku 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Přípisem ze dne 5. 11. 2009 sdělilo město Trutnov jako účastník uvedeného řízení Ústavnímu soudu, že v souvislosti s přijetím zákona č. 97/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydala Rada města Trutnova nařízení města Trutnova č. 1/2009, o odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, kterým se v článku 7 ruší nařízení města Trutnova č. 17/2003, o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění nařízení města Trutnova č. 1/2004, a nařízení města Trutnova č. 3/2006.

Citované nařízení města Trutnova č. 1/2009, jehož úplné znění účastník zaslalÚstavnímu soudu v příloze, nabylo účinnosti dne 3. 11. 2009. Ze znění tohoto předpisu mimo jiné plyne, že jím již vlastníkům nemovitostí není ukládána povinnost odstraňovat a zmírňovat závady ve schůdnosti chodníku způsobené počasím ve smyslu napadeného ustanovení článku 5 odst. 1 nařízení města Trutnova č. 17/2003, ve znění pozdějších předpisů, jež byla důvodem pro podání projednávaného návrhu ministra vnitra. Projednávaným návrhem napadené ustanovení tak bylo zrušeno bez náhrady.
Podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona o Ústavním soudu se řízení zastaví, jestliže zákon, jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, pozbudou platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem.

Vzhledem ke zrušení nařízení města Trutnova č. 17/2003, ve znění pozdějších předpisů, jež se podává z vyjádření účastníka řízení a z jím zaslaných příloh, nezbylo Ústavnímu soudu, než řízení o návrhu ministra vnitra dle uvedeného ustanovení zákona o Ústavním soudu zastavit.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. listopadu 2009

Pavel Rychetský v. r. předseda Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.