Pl. ÚS 4/17
Pl.ÚS 4/17 ze dne 28. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedajícího Jaroslava Fenyka a soudců Ludvíka Davida, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, a Jiřího Zemánka ve věci návrhu prezidenta republiky na zrušení ustanovení § 4a, § 4b, § 4c a § 9 odst. 1 písm. e) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a Čl. II bodů 1 a 6 a Čl. IV zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vedeného pod sp. zn. Pl. ÚS 4/17, a návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, právně zastoupených JUDr. Michaelem Bartončíkem, Ph.D., advokátem, sídlem Koliště 55, Brno, na zrušení ustanovení § 4a, § 4b a § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., a dále ustanovení Čl. II bodů 1 a 6 a Čl. VIII zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vedeného pod sp. zn. Pl. ÚS 5/17, takto:
I. Návrh skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení § 4a, § 4b a § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., a dále návrh na zrušení Čl. II bodů 1 a 6 zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se odmítá.

II. Návrh skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení Čl. VIII zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vedený dosud pod sp. zn. Pl. ÚS 5/17, se spojuje ke společnému řízení s návrhem prezidenta republiky, vedeným pod sp. zn. Pl. ÚS 4/17; oba návrhy budou nadále vedeny pod sp. zn. Pl. ÚS 4/17.
Odůvodnění:

I. Odmítnutí části návrhu skupiny poslanců Parlamentu České republiky

Skupina poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen skupina poslanců ) podala podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Ústavním soudu ), návrh na zrušení ustanovení § 4a, § 4b a § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., a dále ustanovení Čl. II bodů 1 a 6 a Čl. VIII zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento návrh vedený pod sp. zn. Pl. ÚS 5/17, byl podán Ústavnímu soudu dne 8. 3. 2017.

Již dne 15. 2. 2017 obdržel Ústavní soud návrh prezidenta republiky na zrušení ustanovení § 4a, § 4b, § 4c a § 9 odst. 1 písm. e) [správně § 9 písm. e)] zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a Čl. II bodů 1 a 6 a Čl. IV zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento návrh je veden pod sp. zn. Pl. ÚS 4/17.

Podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je nepřípustný návrh, jestliže Ústavní soud v téže věci již jedná; oprávněný navrhovatel má právo účastnit se na jednání o dříve podaném návrhu v postavení vedlejšího účastníka. Ústavní soud konstatuje, že ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 4a, § 4b, § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení ustanovení Čl. II bodů 1 a 6 zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tak již pod sp. zn. Pl. ÚS 4/17 před Ústavním soudem řízení probíhá.

Proto Ústavní soud rozhodl podle § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 43 odst. 1 písm. e) a § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu a podle Čl. 1 odst. 2 písm. b) usnesení ze dne 25. 3. 2014 č. Org. 24/14 (Sdělení č. 52/2014 Sb.) tak, že se návrh skupiny poslanců v rozsahu ve výroku uvedeném pro nepřípustnost z důvodu neodstranitelného nedostatku podmínky řízení překážky věci zahájené (litispendence) odmítá.
II. Spojení návrhů ke společnému projednání

Podle § 63 zákona o Ústavním soudu, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 o. s. ř., může Ústavní soud spojit ke společnému řízení věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisí. Ústavní soud z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení podle uvedených ustanovení proto spojil zbývající část návrhu skupiny poslanců, tj. návrh na zrušení Čl. VIII zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ke společnému řízení se shora uvedeným návrhem prezidenta republiky.

Tyto návrhy budou nadále projednávány pod spisovou značkou návrhu, který byl podán dříve. Podle rozvrhu práce pro rok 2017 (rozhodnutí pléna Ústavního soudu ze dne 1. prosince 2016, č. Org. 1/17) bude soudcem zpravodajem v této věci nadále Jan Filip.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. března 2017

Jaroslav Fenyk v. r. místopředseda Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.