Pl. ÚS 39/09
Pl.ÚS 39/09 ze dne 16. 3. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Dagmar Lastovecké, Jiřího Muchy, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické, o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení přechodných ustanovení k části první, Čl. II., bod 3., 4., 5., 6., 7. zákona č. 183/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb., takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavním soudu dne 18. prosince 2009 se navrhovatel, s poukazem na § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), domáhal zrušení přechodných ustanovení k části první, Čl. II., bod 3., 4., 5., 6., 7. zákona č. 183/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb., pro jejich rozpor s čl. 36 odst. 1 Listiny základních svobod a s čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.
Dle ustanovení § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je návrh nepřípustný, pokud Ústavní soud již v téže věci jedná, přičemž podal-li jej oprávněný navrhovatel, má právo účastnit se jednání o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník.

Ke dni zahájení řízení ve věci Pl. ÚS 39/09, tj. ke dni 18. prosince 2009, již Ústavní soud o návrhu na zrušení napadených zákonných ustanovení jednal, a to ve věci totožného navrhovatele vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 38/09. Tím byl naplněn zákonný důvod odmítnutí předmětného návrhu jako návrhu nepřípustného ve smyslu ustanovení § 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu, a to podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. b) ve spojení s Čl. 1, odst. 2 písm. c) Sdělení Ústavního soudu ze dne 9. června 2009, publikovaného pod č. 202/2009 Sb.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. března 2010

Pavel Rychetský v.r. předseda Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.