Pl. ÚS 39/04
Pl.ÚS 39/04 ze dne 26. 4. 2005

Vyhláška města Ostrov o opatřeních ochrany zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění

Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Plénum Ústavního soudu České republiky ve složení JUDr. Stanislav Balík, JUDr. František Duchoň, JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Pavel Holländer, JUDr. Ivana Janů, JUDr. Dagmar Lastovecká, JUDr. Jiří Nykodým, JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Miloslav Výborný, JUDr. Eliška Wagnerová a JUDr. Michaela Židlická, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků dne 26. dubna 2005, rozhodlo ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2001, o opatřeních ochrany zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Ostrova č. 2/2001, o opatřeních ochrany zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Dne 2. srpna 2004 obdržel Ústavní soud návrh ministra vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2001, o opatřeních ochrany zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Ostrova č. 2/2001, o opatřeních ochrany zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění. Důvodem návrhu je tvrzený rozpor předmětné obecně závazné vyhlášky města Ostrov s čl. 79 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a § 10 zákona o obcích.

Dle zjištění Ústavního soudu byla vyhláška č. 2/2001 přijata zastupitelstvem města Ostrov dne 15. března 2001 dle § 96 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 10 písm. a), b) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhlášena pak byla vyvěšením na úřední desce dne 26. března 2001, účinnosti nabyla dnem 10. dubna 2001, ve znění novely provedené vyhláškou č. 4/2004 byla pak vyhlášena vyvěšením na úřední desce dne 23. ledna 2004, účinnosti pak nabyla dnem 7. února 2004.
Dle čl. I obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2001, ve znění obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 4/2004 "se v zájmu ochrany zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění nařizuje provedení speciální ochranné deratizace v souladu se zák. č. 258/2000 Sb. v územním obvodu města Ostrova, a to v období od 1. 5. do 31. 5. 2004 a od 1. 11. do 30. 11. 2004". Ve shodě s takto vymezenou časovou působností dané vyhlášky všechna v ní obsažená ustanovení zakládají povinnosti určených subjektů ve vazbě na uvedené termíny deratizace.

Podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona o Ústavním soudu se řízení zastaví, jestliže zákon, jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, pozbudou platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem. Zvláštní formu vymezení časové působnosti právních norem představují tzv. termínované právní normy, jež pozbývají platnosti a účinnosti, "je-li od počátku platnosti stanovena omezená doba platnosti ..., uplynutím této doby" (viz J. Boguszak, J. Čapek, A. Gerloch, Teorie práva. 2. vydání, Praha 2004, s. 91).

Vzhledem ke zjištění Ústavního soudu, dle něhož v souladu s jejím čl. I platnost obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2001, ve znění obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 4/2004, zanikla před skončením řízení o kontrole norem, nezbylo Ústavnímu soudu než řízení o návrhu na její zrušení dle § 67 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb. zastavit.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně, dne 26. dubna 2005Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.