Pl. ÚS 32/16
Pl.ÚS 32/16 ze dne 21. 8. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 61 odst. 1 věta první a ustanovení § 143 odst. 1 v rozsahu slova "tří" zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, spojeného s ústavní stížností stěžovatelů 1) PaedDr. Iva Kalvínského, 2) Mgr. Petry Landergott Kalvínské, 3) Víta Landergotta, 4) Míny Landergott a 5) Josefa Landergotta, zastoupených JUDr. Janem Kučerou, advokátem advokátní kanceláře Jan Kučera, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Římská 104/14, Praha 2, směřující proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. dubna 2016, č. j. Nt 46/2016-532, a proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. dubna 2016, č. j. 10 To 188/2016-536, opravuje návětí nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ze dne 8. 8. 2017 takto:
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ze dne 8. 8. 2017, vyhlášený dne 15. 8. 2017, se opravuje tak, že v jeho návětí se z výčtu jmen soudkyň a soudců Ústavního soudu vypouští jména soudců Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka a Jana Musila; správně tedy o návrhu rozhodoval Ústavní soud v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudkyň a soudců Jaroslava Fenyka (soudce zpravodaj), Ludvíka Davida, Josefa Fialy, Jana Filipa, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka.
Odůvodnění:

1. Při písemném vyhotovování nálezu sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ze dne 8. 8. 2017, vyhlášeného dne 15. 8. 2017, došlo k písařské chybě, neboť mezi přítomnými členy pléna byli nedopatřením uvedeni soudci Tomáš Lichovník, Jaromír Jirsa a Jan Musil, kteří se jednání pléna neúčastnili a o návrhu tohoto nálezu nehlasovali. V jeho návětí tak správně neměli být uvedeni.
2. Tato písařská chyba se na základě ustanovení § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, tímto usnesením opravuje.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. srpna 2017

Pavel Rychetský v. r. předseda Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.