Pl. ÚS 31/04
Pl.ÚS 31/04 ze dne 19. 8. 2004

Ke zrušení § 25 odst. 4 zákona o výkonu trestu odnětí svobody

Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 19. srpna 2004 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Muchy, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Jana Musila, ve věci ve věci návrhu F.V., na zrušení § 25 odst. 4 zák. č. 169/1999 Sb., ve znění zák. č. 52/2004 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, t a k t o :
Návrh se odmítá .
O d ů v o d n ě n í : Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 22. června 2004 se navrhovatel domáhá zrušení § 25 odst. 4 zák. č. 169/1999 Sb., ve znění zák. č. 52/2004 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Předmětnému zákonnému ustanovení vytýká využívání jeho současné tísně a závislosti k vymáhání dlužných pohledávek, a to z finančních darů zasílaných přáteli nebo rodinnými příslušníky ke zlepšení sociální situace a k možnosti využití lékařské péče.
Dle ustanovení § 64 odst. 1 písm. e) a § 74 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivého ustanovení může fyzická osoba podat toliko spolu s ústavní stížností, nastala-li jejich uplatněním skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti. Jelikož návrh F.V. podmínky ustanovení § 64 odst. 1 písm. e) a § 74 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nesplňuje, Ústavní soud jej kvalifikoval jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným, což založilo důvod jeho odmítnutí dle § 43 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Za uvedených okolností považoval Ústavní soud již za nadbytečné navrhovatele vyzývat k odstranění vad návrhu (ve smyslu § 29 až 31 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 19. srpna 2004Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.