Pl. ÚS 3/04
Pl.ÚS 3/04 ze dne 30. 11. 2004


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Plénum Ústavního soudu ve složení JUDr. Stanislav Balík, JUDr. František Duchoň, JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Pavel Holländer, JUDr. Ivana Janů, JUDr. Dagmar Lastovecká, JUDr. Jan Musil, JUDr. Jiří Nykodým, JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Miloslav Výborný, JUDr. Eliška Wagnerová a JUDr. Michaela Židlická rozhodlo o návrhu JUDr. O.M., na zrušení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 470/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob poskytování informací zdravotnickými zařízeními do NS, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění :

Dne 29. 1. 2004 obdržel Ústavní soud návrh veřejného ochránce práv JUDr. O.M. na zrušení rubrikované vyhlášky ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy České republiky ve spojení s ustanovením § 64 odst. 2 písm. f) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě usnesení pléna Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2004, č. j. Pl. ÚS 3/04-6, bylo řízení přerušeno z důvodu nedostatečného počtu soudců Ústavního soudu. Vzhledem k tomu, že prezident republiky dne 16. 6. 2004 jmenoval JUDr. Michaelu Židlickou soudkyní Ústavního soudu, uvedená překážka řízení odpadla. Ústavní soud na základně usnesení pléna Ústavního soudu ze dne 22. 6. 2004, č. j. Pl. ÚS 3/04-9, rozhodl o pokračování v řízení.
Ustanovením § 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 552/2004 Sb., o předávání osobních a dalších údajů do NS pro potřeby vedení národních zdravotních registrů, byla napadená vyhláška č. 470/2003 Sb., s účinností ode dne 5. 11. 2004 zrušena.

Podle § 67 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, se řízení zastaví, jestliže zákon, jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, pozbudou platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem. Vzhledem ke zrušení napadené vyhlášky postupoval Ústavní soud v intencích uvedeného ustanovení a řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 2004JUDr. Pavel Rychetský předseda Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.