Pl. ÚS 25/10
Pl.ÚS 25/10 ze dne 13. 4. 2010

K platu a některým dalším náležitostem státních zástupců

Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 13. 4. 2010 v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Františka Duchoně, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Dagmar Lastovecké, Jana Musila, Jiřího Nykodýma, Miloslava Výborného, Elišky Wagnerové a Michaely Židlické o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 5, nám. Kinských 5, 150 74 Praha 5, za nějž jedná Mgr. Martin Šalamoun, předseda senátu 25 C, na zrušení ustanovení čl. II zákona č. 418/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kterým byl doplněn zákon č. 201/1997 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, o ustanovení § 3 odst. 9, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavnímu soudu byl dne 31. 3. 2010 doručen návrh Obvodního soudu pro Prahu 5 na zrušení v záhlaví označeného ustanovení zákona č. 418/2009 Sb. pro jeho rozpor s Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod, jež byl navrhovatelem spatřován v okolnostech v návrhu podrobně rozvedených.
Dle § 35 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), je návrh nepřípustný, jestliže Ústavní soud již v téže věci jedná. Tato situace v projednávané věci nastala, neboť návrh na zrušení téhož ustanovení podal týž navrhovatel jednající předsedou senátu 10 C JUDr. Michalem Holubem již dne 25. 3. 2010 (návrh je evidován pod sp. zn. Pl. ÚS 17/10).

Meritornímu projednání návrhu Obvodního soudu pro Prahu 5 vedeného pod sp. zn. Pl. ÚS 25/10 tak brání procesní překážka litispendence, navrhovatel však má právo účastnit se řízení o dříve podaném návrhu jako vedlejší účastník (§ 35 odst. 2 věta druhá za středníkem zákona o Ústavním soudu). Ústavnímu soudu tedy nezbylo než návrh odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu ve spojení s § 43 odst. 2 písm. b) téhož předpisu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. dubna 2010

Pavel Rychetský, v. r. předseda Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.