Pl. ÚS 14/04
Pl.ÚS 14/04 ze dne 19. 1. 2005

Ke zrušení slova "zejména" v § 3 odst. 3 zákona o civilní službě

Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Plénum Ústavního soudu České republiky ve složení JUDr. Stanislav Balík, JUDr. František Duchoň, JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Pavel Holänder, JUDr. Ivana Janů, JUDr. Dagmar Lastovecká, JUDr. Jiří Mucha, JUDr. Jan Musil, JUDr. Jiří Nykodým, JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Miloslav Výborný, JUDr. Eliška Wagnerová a JUDr. Michaela Židlická, mimo ústního jednání bez přítomnosti účastníků dne 19. ledna 2005 rozhodlo ve věci návrhu Okresního soudu v Pardubicích na zrušení části ustanovení § 3 odst. 3 zák. č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřeného slovem "zpravidla", takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 16. března 2004 se Okresní soud v Pardubicích domáhá zrušení části ustanovení § 3 odst. 3 zák. č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřeného slovem "zpravidla". Dle § 3 odst. 3 uvedeného zákona "povolávací příkaz k nastoupení civilní služby vydává příslušný úřad, a to zpravidla do 2 let od podání prohlášení". Protiústavnost napadeného zákonného ustanovení je navrhovatelem spatřována v jeho neurčitosti, a v jejím důsledku pak v rozporu s čl. 4 odst. 1, čl. 7 odst. 2 a čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Okresní soud v Pardubicích předmětný návrh podal dle § 224 odst. 5 tr. řádu v návaznosti na přerušení trestního stíhání obviněného M. K. usnesením uvedeného soudu ze dne 22. října 2003 č. j. 1 T 70/2003-53, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 31. prosince 2003 č. j. 1 T 70/2003-57.
Usnesením pléna Ústavního soudu ze dne 23. března 2004 č. j. Pl. ÚS 14/04-4 bylo řízení v dané věci přerušeno, usnesením pléna Ústavního soudu ze dne 22. června 2004 č. j. Pl. ÚS 14/04-7 pak bylo rozhodnuto o pokračování v něm.

Podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona o Ústavním soudu se řízení zastaví, jestliže zákon, jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, pozbudou platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem.

Dle ustanovení § 4 ve spojení s § 13 zák. č. 587/2004 Sb., o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů, dnem 1. ledna 2005 byl zák. č. 18/1992 Sb., o civilní službě, zrušen. Vzhledem k uvedenému zjištění nezbylo Ústavnímu soudu, než řízení o návrhu Okresního soudu v Pardubicích na zrušení části ustanovení § 3 odst. 3 zák. č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších zákonů, vyjádřeného slovem "zpravidla", dle § 67 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb. zastavit.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. ledna 2005



Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.