Pl. ÚS 12/04
Pl.ÚS 12/04 ze dne 13. 6. 2006

Vztah správního řádu k řízení o azylu

Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Plénum Ústavního soudu rozhodlo dne 13. června 2006 ve složení: Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická ve věci návrhu Krajského soudu v Ostravě na zrušení ustanovení § 9 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, v části, která zní: "§ 33 odst. 2 a", za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Senátu Parlamentu ČR, jako účastníků řízení, a Veřejného ochránce práv a skupiny senátorů Parlamentu ČR, zastoupených JUDr. Janou Wenigovou, advokátkou se sídlem Karlovy Vary, Vítězná 10, jako vedlejších účastníků řízení, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění :

1. Návrhem ze dne 16. 2. 2004 navrhl Krajský soud v Ostravě zrušení části ustanovení § 9 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, který tehdy zněl takto : "Na řízení o udělení nebo odnětí azylu se nevztahuje § 33 odst. 2 a oddíl 1 části čtvrté správního řádu". Ke zrušení navrhl tu jeho část, která zněla "§ 33 odst. 2 a."

2. Usnesením Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 12/04, byla, s ohledem na zánik mandátu soudce Pavla Varvařovského a pokles počtu soudců na jedenáct, přerušena všechna řízení, která projednávalo plénum Ústavního soudu. Usnesením ze dne 22. 6. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 12/04, rozhodl Ústavní soud, s ohledem na zvýšení počtu soudců Ústavního soudu jmenováním nové soudkyně Michaely Židlické, o pokračování ve všech plenárních věcech.

3. Dne 4. 3. 2004 podala stejný návrh i skupina 17 senátorů Parlamentu ČR. Usnesením ze dne 9. 11. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 13/04, byl tento návrh odmítnut pro nepřípustnost, protože Ústavní soud již v této věci zahájil řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 12/04, na základě shora zmíněného návrhu Krajského soudu v Ostravě. Skupina senátorů má poté, jako oprávněný navrhovatel, právo účastnit se řízení vedeného pod sp. zn. Pl. ÚS 12/04 v postavení vedlejšího účastníka.

4. Podáním ze dne 20. 5. 2005 vzal Krajský soud v Ostravě svůj návrh zpět s odůvodněním, že řízení, vedené u něj pod sp. zn. 24 Az 2012/2003, v němž dospěl k závěru, že označené ustanovení zákona, jehož mělo být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, bylo, po zpětvzetí žaloby, zastaveno usnesením ze dne 19. 5. 2005, čj. 24 Az 2012/2003 - 39. Tento procesní úkon Krajského soudu v Ostravě není pro danou věc rozhodný, protože zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), připouští zpětvzetí návrhu jen v rámci řízení o ústavní stížnosti.
5. Dne 23. září 2004 byl v částce 173 Sbírky zákonů publikován zákon č. 501/2004 Sb., který měnil některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu. Podle části jedenácté, čl. XI, bylo mj. změněno i ustanovení § 9 zákona č. 325/1999 Sb. tak, že "Na řízení o udělení nebo odnětí azylu se použije správní řád, s výjimkou ustanovení o doručování na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu sdělenou účastníkem, 5) ustanovení o doručování písemností určených do vlastních rukou a doručovaných na požádání jiným způsobem, 5a) ustanovení o doručování adresátům zdržujícím se v cizině, 5b) dále ustanovení o úřední desce, 5c) o ustanovení opatrovníka osobám neznámého pobytu a osobám, které se zdržují v cizině, pokud se jim nedaří doručovat, 5d) a o ustanovení zástupce pro doručování, 5e) a dále ustanovení o umožnění nahlížení do spisu jiným osobám než účastníkům a jejich zástupcům, 5f) o ústním jednání, 5g) o vydání stejnopisu výroku rozhodnutí na požádání účastníka, 5h) o lhůtách pro vydání rozhodnutí 5i) a ustanovení o odvolacím řízení a řízení o rozkladu. 5j) 5) § 19 odst. 3 správního řádu. 5a) § 19 odst. 4, 5 a 8 správního řádu. 5b) § 22 správního řádu. 5c) § 26 správního řádu. 5d) § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu. 5e) § 33 odst. 4 správního řádu. 5f) § 38 odst. 2 správního řádu. 5g) § 49 správního řádu. 5h) § 69 odst. 4 věta druhá správního řádu. 5i) § 71 odst. 1 a 3 správního řádu. 5j) § 81 až 93 a § 152 správního řádu.". Podle části třicáté první, čl. XXXII, zákona č. 501/2004 Sb., nabyl tento zákon účinnosti dne 1. ledna 2006, takže od tohoto data platí shora citované znění § 9 zákona o azylu.

6. Původní ustanovení § 9 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, tedy bylo nahrazeno zcela novým textem, v němž již část navržená ke zrušení není obsažena. Proto Ústavní soud zvolil postup podle § 67 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, podle kterého jestliže zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, pozbudou platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem, řízení se zastaví. S ohledem na uvedené důvody Ústavní soud rozhodl, jak uvedeno ve výroku.

Poučení : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. června 2006

Pavel Holländer místopředseda Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.