Ncp 3036/2013
Ncp 3036/2013-35

USNESENÍ

9UFKQt VRXG Y 3UD]H UR]KRGO Y VHQiWČ VORaHQpP ] S HGVHG\-8'U .DUOD 3RGRON\ D VRXGN\ JUDr. Leandry Zilvarové a-8'U 0LODQD %R ND v právní YČFL žalobce: =GHQČN ětKD, nar. 15.4. E\WHP %H]GČín 15, 293 01 Mladá Boleslav, zast. JUDr. Petrem Doušou, advokátem, se VtGOHP  0ODGi %ROHVODY 1D .R]LQČ 1438, proti žalované: IKT INSOLVENCE v.o.s. ,ýO 29113091, se sídlem 301 00 3O]H 3DODFNpKR LQVROYHQQt VSUiYN\QČ úpadce =GH ND ětK\ QDU bytem 293 01 Mladá Boleslav, R XUHQt QHSODWQRVWL VPORXY\ R provedení dražby, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 50 ICm 1753/2013 R XUHQt YČFQp S tVOXaQRVWL t a k t o :

I. K projednání a rozhodnuWt YČFL MVRX Y SUYQtP VWXSQL YČFQČ S tVOXaQp RNUHVQt VRXG\.

II. 3R SUiYQt PRFL WRKRWR XVQHVHQt EXGH YČF SRVWRXSHQD N dalšímu t]HQt 2NUHVQtPX VRXG 3O]H -PČVWR

2G YRGQČQt:

Vrchní soud v 3UD]H S L UR]KRGRYiQt R YČFQp S tVOXaQRVWL SRGOH 4a odst. 2 RV vychází z obsahu žaloby, v Qta aDOREFH MDNRaWR ~SDGFH VH GRPiKi Y L žalované LQVROYHQQt VSUiYN\QL Y\VORYHQt QHSODWQRVWL VPORXY\ o provedení dražby nemovitosti, NWHURX VSUiYN\QČ X]DY HOD V GUDaHEQt VSROHQRVWt ),ST Praha s.r.o., S LHPa G YRG QHSODWQRVW aDOREFH VSDW XMH ]HMPpQD Y tom, že chybí souhlas YČ LWHOVNpKR YeERUX

Jde o spoU R XUHQt QHSODWQRVWL GUDaE\ k jehož projednání a rozhodnutí jsou v SUYQtP VWXSQL YČFQČ S tVOXaQp okresní soudy podle § 9 odst. 1 RV když se nejedná -2-o žádný z LQFLGHQQtFK VSRU Y\MPHQRYDQeFK Y ]iN  6E LQVROYHQQt zákon. Nejde ani o spor mezi podnikatelem a správcem SRGOH RGVW StVP Lkdyž úpadce není podnikatelem.

P R X H Q t Proti tomuto usnesení n e j s o u RSUDYQp SURVW HGN\ S tSXVWQp

V Praze dne 13. srpna 2013

JUDr. Karel P o d o l k a , v. r. S HGVHGD VHQiWX

Za správnost vyhotovení: ,QJ /HQD %HYi RYi

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 43463 / 2013 Ev. číslo: fc6768ff-4622-4e5f-8e2e-41214ce86238 Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 150925632 Věc:-35 ________________________________________________________________________________________________________ Odesílatel: ID schránky: 3fvabbh Typ datové schránky: OVM Osoba: Vrchní soud v Praze Adresa: náměstí Hrdinů 1300/11, 14000 Praha, CZ ________________________________________________________________________________________________________ Dodáno do DS dne: 15.08.2013 12:44:23 Odesláno do DS dne: 15.08.2013 12:44:22 Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele:-35 Sp.zn. příjemce: Sp.zn. odesílatele:Lhůta končí: K rukám: Ne Číslo zákona: Paragraf v zákoně: Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu: ________________________________________________________________________________________________________ Ověření obálky: Podpis je platný Podepsal: Informační systém datových Vystavil: PostSignum Qualified CA 2 schránek-produkční prostředí Sériové číslo certifikátu: 15331e Platnost: 29.11.2012-29.11.2013 Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK Elektronický podpis: Platný Časové razítko: Platné (připojeno 15.08.2013 12:44:22) Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 15.08.2013 11:30:54 Datum a čas autom. ověření: 15.08.2013 12:52:45 ________________________________________________________________________________________________________ Počet podaných příloh: 1

Číslo přílohy Název příl. Identifikace podepisující Identifikace T U K P R A C V Výsledek CRL osoby vystavitele certifikátu 1 Ncp_3036_2013_1.pdf Ověřuje se automaticky Podpis je platný CRL z Ing. Lena Bečvářová PostSignum Qualified A A A * A A ? ? 15.08.2013 / 155bf9 / CA 2 11:30:54 02.01.2013-02.01.2014 Časové razítko připojeno 15.08.2013 12:08:15 Čas ověření příloh: 15.08.2013 12:52:45 Ověření příloh: ověřováno automaticky ________________________________________________________________________________________________________ Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo vždy k datu a času dodání): Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.

T Technické parametry1: A=splňuje N=nesplňuje U Uznávaný elektronický podpis: A=připojen N=nepřipojen K Kvalifikované časové razítko: A=připojeno N=nepřipojeno P Uznáv. el. podpis kvalif. cerfikát (platnost): A=platný N=neplatný R Kvalifikované časové razítko (platnost): A=platné N=neplatné A Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb2: A=ano N=ne C Kvalifikované časové razítko: A=platné N=neplatné V Vytvořeno před zneplatněním certifikátu: A=ano N=ne 1 Technické parametry-velikost, formát, škodlivý kód. 2 Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.